16 Ιουν 2022

Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος για το κολυμβητήριο Καρλοβάσου

 


ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια από τότε που το έργο εντάχθηκε, τότε, στο πρόγραμμα “Ελλάδα 2004’’, το Κολυμβητήριο Καρλοβάσου ήταν πλέον, το 2018, πρακτικώς έτοιμο ώστε, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους και ρυθμίσεις, να παραδοθεί σε αθλητές, σωματεία και πολίτες, ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό. Το έργο πέρασε από έναν κυκεώνα γραφειοκρατικών και χρηματοδοτικών προβλημάτων, που εμπόδισαν την ολοκλήρωσή του για χρόνια και παρά τις έντονες και φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν σ’ αυτό το διάστημα όλοι οι Αυτοδιοικητικοί παράγοντες της πόλης για να βρουν λύσεις. Σύντομο ιστορικό Ο προϋπολογισμός του έργου με το Φ.Π.Α. ήταν 1.320.616,00 € και η χρηματοδότηση του ήταν από πιστώσεις του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ 2004.

Με την 59/2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου να ανατεθεί στον Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Μαργαρώνη με μέση έκπτωση 2,0 %.

Το συμφωνητικό για ποσό 1.294.206,00 € (με το Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 05-08-2004 και η προθεσμία για την περαίωση του έργου ήταν δεκαοκτώ μήνες. Αρχικά ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε παράταση έως τις 30-07-2006, έπειτα πήρε διαδοχικές παρατάσεις έως τις 30-04-2007, τις 31-12-2007, τις 30-06-2008, τις 31-03-2009 και τέλος έως τις 30-09-2009. Στις 09-09-2009 κατατέθηκε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 10ου λογαριασμού. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου με το ΦΠΑ, καθώς και την αύξηση της δαπάνης του ΦΠΑ που προέκυψε από την αύξηση του σχετικού συντελεστή από 13% σε 16%.

Συγκεκριμένα η αύξηση της συνολικής συμβατικής δαπάνης είναι 135.679,07 ευρώ, προκύπτει από την δαπάνη των αναθεωρήσεων ποσού 111.673,06 Ευρώ, από την δαπάνη του ΦΠΑ των αναθεωρήσεων 17.867,69 Ευρώ και από την αύξηση της δαπάνης ΦΠΑ λόγω αλλαγής του σχετικού συντελεστή από 13% σε 16% ποσού 6.138,32 Ευρώ.

Η τελική δαπάνη με αυτό τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προβλέπεται να φθάσει στο ποσό των 1.429.885,02 € με το ΦΠΑ, η οποία όπως προαναφέρθηκε, δεν οφείλεται σε εργασίες, αλλά σε δαπάνες αναθεωρήσεων και ΦΠΑ. 2 Η δημοτική αρχή του ενιαίου Δήμου ασχολήθηκε από την αρχή (2014) για την ολοκλήρωση του έργου και μάλιστα σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων ξεκίνησε η διαδικασία για την ηλεκτροδότηση του έργου το οποίο κόστισε 5000 € και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από πιστώσεις του Δήμου.

Στην συνέχεια σε συνεργασία με τον εργολάβο του έργου διαπιστώθηκαν ελλείψεις (διαρροές σε σωλήνες, προβλήματα στην υπερχείλιση στον φωτισμό κ.λ.π).

Ο εργολάβος απεκατέστησε με υπεύθυνη και συγκροτημένη δουλειά όλα τα κενά του έργου το οποίο έγινε λειτουργικό τον Αύγουστο του 2018. Τότε έγινε διοικητική παραλαβή προς χρήση (όχι οριστική παραλαβή) όπως ορίζει ο νόμος περί δημοσίων έργων Ν.4412/2016 άρθρο 169 Διοικητική παραλαβή για χρήση <<….1.Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.

2.Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου.

Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής.

Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρμόδια.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών…..>> και ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία. Παράλληλα εκδόθηκε το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σάμου ο φάκελος για την άδεια λειτουργίας.

Ο δε Δήμος, κάλυψε και πρόβλεψε την κάλυψη όλων των σχετικών δαπανών. Από την Αντιπεριφέρεια εκκρεμούσε ο τελικός έλεγχος του έργου.

To έργο αυτό θα μπορούσε να δώσει προστιθέμενη αξία στο Καρλόβασι με την ανάδειξή του ως σημείο αναφοράς για τους νέους του νησιού μας, για τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου αλλά και τα στελέχη της Ταξιαρχίας και της Πυροσβεστικής. Η συνέργεια, δε, με το Ναυταθλητικό Όμιλο Καρλοβάσου και με τους Διασώστες Σάμου αλλά με άλλες κοινωνικές ομάδες θα συμπλήρωνε τη λειτουργικότητα ενός έργου υψηλού συμβολισμού και σημασίας. Με τους φορείς αυτούς είχε γίνει αρχική συμφωνία περιοδικής χρήσης και αξιοποίησης του έργου.

Παράλληλα είχε προβλεφθεί η εποχική λειτουργία στην πρώτη φάση (Απρίλιο-Οκτώβριο) για να περιοριστεί το κόστος λειτουργίας και λόγω των παλαιών ενεργοβόρων μηχανημάτων.

3 Το Κολυμβητήριο Καρλοβάσου, μπορεί να αποτελέσει όχι μόνον έναν σπουδαίο και ενεργό πυρήνα αθλητικής δραστηριότητας, αλλά να αναβαθμίσει συνολικά τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στην πόλη και σε ολόκληρο το νησί. Και υπό αυτό το πρίσμα, η ολοκλήρωσή του μετά από 14 χρόνια και εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, είχε αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αντί λοιπόν να «ακυρώνεται» ένα έργο για το οποίο ο Δήμος Σάμου έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια με την άμεση συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών, του Εργολάβου, της Δ/νσης Προγραμματισμού, της Αντιδημαρχίας, του Τοπικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωσή του, για την τακτοποίηση των παλαιών οικονομικών εκκρεμοτήτων -προ του ενιαίου Δήμου- και των διοικητικών θεμάτων του, ένα έργο που «λίμναζε» επί 14 χρόνια (πλέον 18 χρόνια) προτιμότερο θα ήταν να έχει υπάρξει από το 2019 έως σήμερα σχεδιασμός και λειτουργία με βάση τις νέες συνθήκες (π.χ. αντικατάσταση καυστήρων και μηχανημάτων με «πράσινες» εγκαταστάσεις, νέα αιτήματα χρηματοδοτικής υποστήριξης του έργου με βάση την πράσινη agenda, κάλυψη θέσεων προσωπικού σε μόνιμη βάση κ.ά.). Υπάρχει ακόμα καιρός και δυνατότητα λειτουργίας του εμβληματικού αυτού έργου.

Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος

6 Ιουν 2022

Τροχαίο ατύχημα στον κόμβο Κοκκαρίου


Tροχαίο ατύχημα συνέβη περίπου στις 15.45 το μεσημέρι της Δευτέρας στον κόμβο του Κοκκαρίου.

Δύο αυτοκίνητα (ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο με ένα ταξί) συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά η οδηγός του τζιπ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σάμου. Τόσο το αυτοκίνητο όσο και το ταξί υπέστησαν υλικές ζημιές.

Προανάκριση διενεργεί η τροχαία Σάμου.

Πηγή: samos24.gr

“Η Σάμος Αλλάζει”: Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες περιπτώσεις ολιγωρίας και αδυναμίας αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων

 


  1. Τρίτος χρόνος ολοκληρώνεται για τη Δημοτική Αρχή με  δήμαρχο τον κ.  Γ. Στάντζο και το παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας εξακολουθεί να υποδέχεται την κακοσμία  από την μη ολοκλήρωση του αποχετευτικού και βιολογικού της πόλεως, όπως είχε αποφασίσει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και ομόφωνα αποφάσισε το νεοεκλεγέν Δ.Σ. τον Σεπτέμβριο του  2019. Προτείναμε τότε, όταν το έργο απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, να ολοκληρωθεί το έργο εντός του 2020 με την μελέτη του αυτοφερόμενου εσωτερικού αγωγού (χωρίς εκ νέου σκάψιμο) και με χρηματοδότηση από τα αντισταθμιστικά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν μας άκουσαν.
  2. Τρίτος χρόνος ολοκληρώνεται και η Δημοτική συγκοινωνία στην πρωτεύουσα  δεν υπάρχει για να εξυπηρετεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες μας στην πρόσβασή τους  σε υπηρεσίες, Νοσοκομείο, πλαζ, αλλά και να συνδέει τις περιαστικές περιοχές (Άνω Βαθύ, Βλαμαρή, 3 Εκκλησιές, Καλάμι) της πρωτεύουσας παρέχοντας ένα φτηνό και τακτικό μέσο μετακίνησης, όλες τις ώρες της ημέρας ως αργά τη νύχτα, που θα επέτρεπε έτσι να περιοριστεί η κίνηση των αυτοκινήτων στην παραλιακή ζώνη «κλείνοντας τις βραδινές ώρες» την παραλιακή από το ΞΕΝΙΑ έως το Λιμεναρχείο και αποδίδοντας το παραλιακό μέτωπο σε πεζούς και παιδιά.
  3. Τρίτος χρόνος ολοκληρώνεται και δεν μας λέει η Δημοτική Αρχή πόσο αύξησε την περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και  πόσοι τόνοι με ανακυκλώσιμα υλικά μετακινούνται τελικά εκτός Σάμου. Ακόμη και η απόσυρση των αυτοκινήτων εκτός κύκλου ζωής, τελευταία υλοποιείται και αναμένουμε αποτελέσματα. Η απόσυρση δε των παραπηγμάτων της παραγκούπολης του πρώην ΚΥΤ «χάθηκε» στη μετάφραση/μελέτη, προς δόξαν  της αποτελεσματικότητας του αρμόδιου Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
  4. Τρίτος χρόνος ολοκληρώνεται και δυστυχώς ούτε στην κεντρική πλατεία Πυθαγόρα, ούτε στο Δημοτικό κήπο δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να λειτουργεί με αξιοπρεπείς όρους, καθαριότητας και υγιεινής, δημόσιες τουαλέτες για τους επισκέπτες.
  5. Τρίτος χρόνος ολοκληρώνεται και η επίλυση του κυκλοφοριακού στην περιβόητη οδό Καλλιστράτου, που οδηγεί στα εναπομείναντα ξενοδοχεία της περιοχής της πρωτεύουσας, δεν βρήκε λύση. ΜΙΑ: μονοδρόμηση – ΔΥΟ: αμφιδρόμηση.

 Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες περιπτώσεις που αποδεικνύεται η ολιγωρία και η αδυναμία αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων καθημερινότητας από τη Δημοτική Αρχή, αλλά σταματάμε εδώ και κλείνουμε με 3 ακόμη θέματα που αφορούν το Δήμο μας και απασχόλησαν τα Δημοτικά Συμβούλια.

Α. Το ένα αφορά τη επιλογή του τόπου, δίπλα στο ΧΥΤΑ, όπου η Δημοτική πλειοψηφία επέλεξε (με οριακή σχετική πλειοψηφία) να κατασκευάσει το Καταφύγιο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων,  σε ένα τόπο εντελώς ακατάλληλο για τέτοια χρήση, όπως απέδειξε με βάσιμα επιχειρήματα σε επιστολή του το Φιλοζωικό Σωματείου Σάμου, που εν τέλει δείχνει το έλλειμα ευαισθησίας για τα ζώα και τη λογική  όχι να προστατεύσουμε τα αδέσποτα ακούγοντας  τους εθελοντές φιλόζωους, αλλά να απορροφήσουμε τα λεφτά προς δόξαν…

Β. Το δεύτερο αφορά την βατότητα του δρόμου πρόσβασης στο Δημοτικό Σχολείο Παγώνδα, όπου ο Δήμος με την Αντιπεριφέρεια δεν μπορούν εδώ και 9 μήνες να συνεννοηθούν,  να γίνει η μελέτη και ο δρόμος, ώστε να μπορούν τα παιδιά με ασφάλεια να πηγαίνουν με το λεωφορείο τους μέχρι το προαύλιο του δημοτικού Σχολείου Παγώνδα.

Γ. Το τρίτο αφορά  το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου, που μάθαμε ότι τελικά απέσυρε το ενδιαφέρον του το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των ασθενειών του Γήρατος (του βουλευτή Σάμου κ. Στεφανάδη) και αντί η Αντιπεριφέρεια, ο Δήμος και οι πολιτιστικοί σύλλογοι να καθίσουν να συζητήσουν για το Φορέα Διοίκησης/Διαχείρισης και Λειτουργίας (με ένα βιώσιμο  σχέδιο χρηματοοικονομικών πόρων / εσόδων και εξόδων του), ώστε το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου να  λειτουργήσει σύμφωνα με τους σκοπούς και στόχους παραχώρησης, χρηματοδότησης, ανακατασκευής και ανακαίνισης του κτιρίου, κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία παρόλο που ως Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε απόφαση από τον Απρίλιο του 2021.

Προς δόξαν των Αρχών της Εγγύτητας και της Επικουρικότητας που (πρέπει να) υπηρετεί η Αυτοδιοίκηση. Με άλλα λόγια δεν μπορούμε να «μοιράσουμε» δυο γαϊδάρων άχυρα.

17 Μαρ 2022

Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος αλιέας-Αγνοούνταν από το απόγευμα της Πέμπτης


Δυστυχώς νεκρός εντοπίστηκε στην περιοχή της Γάγκου συμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος αλιέας 65 ετών ο οποίος αγνοούνταν από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης. Στις έρευνες συμμετείχαν ένα ελικόπτερο super puma, δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, δύο αλιευτικά, και ένα ιδιωτικό σκάφος. Η βάρκα του είχε εντοπιστεί στην θαλάσσια περιοχή του ανοιχτά του Καλαμίου

Συλλυπητήρια στους οικείους του.

Στην Σάμο τον Απρίλιο ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας


Την Σάμο πρόκειται να επισκεφθεί το προσεχές διάστημα ο Υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προκειμένου να παρευρεθεί στην πολιτική εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής της Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π) Ν.Δ. Σάμου. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρόεδρου της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Σάμου Βαγγέλη Καπλαντζή, στο Ράδιο Αρμονία και στον Ιπποκράτη Χατζημανώλη, θα πραγματοποιηθεί κομματική εκδήλωση με βασικό ομιλητή τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Ο κος Καπλαντζης, τόνισε ότι κατά την παραμονή του υπουργού θα γίνουν επαφές με κομματικούς παράγοντες αλλά και με οικονομικούς φορείς του νησιού. Η επίσκεψη του κ. Σταϊκούρα στη Σάμο, θα οριστικοποιηθεί το προσεχές διάστημα σύμφωνα με τον κο Καπλατζή με δελτίο Τύπου.


Ποινική δικογραφία σε ανήλικο για το αδίκημα της απάτης


Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου διενεργείται

προανάκριση για περίπτωση απάτης, που διαπράχθηκε πριν από
ένα χρόνο, σε βάρος ημεδαπού, κάτοικου Σάμου.
Ειδικότερα και σύμφωνα με καταγγελία, άγνωστος δράστης
ανήρτησε αγγελία στο διαδίκτυο σχετικά με την πώληση
ηλεκτρονικής συσκευής. Ο παθών παρήγγειλε το συγκεκριμένο
προϊόν καταβάλλοντας το ποσό των -77- ευρώ, ενώ του
απεστάλη διαφορετικό και μη λειτουργικό αντικείμενο από αυτό
που είχε παραγγείλει.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκε ως
αποστολέας του αντικειμένου ανήλικος ημεδαπός και σε βάρος
του σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της
απάτης.

Σύλληψη για ναρκωτικά στο Καρλόβασι

 


Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, εξοπλισμός για καλλιέργεια δενδρυλλίων

κάνναβης σε εσωτερικό χώρο και -487- γραμμάρια αποξηραμένα φύλλα κάνναβης

Συνελήφθη, προχθές (15-03-2022) στο Καρλόβασι της Σάμου, από Αστυνομικούς
του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σάμου,
ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για παραβάσεις της
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων,
πραγματοποιήθηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία όπου
διαμένει ο συλληφθείς στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν:
 εξοπλισμός για την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης (λαμπτήρας παραγωγής
τεχνητού ηλιακού φωτός και ηλεκτρικός μετασχηματιστής),
 -2- δοχεία με υγρό λίπασμα,
 -15- σπόροι κάνναβης,
 -2,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (χασίς),
 πλαστικός θρυμματοποιητής κάνναβης,
 -3- πλαστικές γλάστρες και
 -487- γραμμάρια αποξηραμένα φύλλα κάνναβης.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Σάμου.

28 Φεβ 2022

Δύο θάνατοι απο Covid-19 στο Νοσοκομείο Σάμου

 

Σεισμική δόνηση 3,6R ταρακούνησε την Σάμο

 


Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6R σημειώθηκε στις 11:44 το πρωί της Δευτέρας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε Βορειοανατολικά της Σάμου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 12.3 χλμ.

Ο Βουλευτής Σάμου για την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου


 “Έφυγε” σήμερα από κοντά μας η Μαριέττα Γιαννάκου.

Μία σπουδαία γυναίκα.
Μία μεγάλη αγωνίστρια της πολιτικής και της ζωής.
Είχα την τύχη να τη γνωρίσω και να χειριστώ ιατρικά της προβλήματα το 2008 κατά την πολύμηνη νοσηλεία της στο νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν”.
Από τότε, μέχρι και σήμερα, θαύμαζα την γενναιότητα της, την ευθυκρισία της και την απίστευτη αντοχή της…
Μεγάλη απώλεια!…