18 Δεκ 2016

Αποκατάσταση Υποσκαφής Προβλήτα Πρόσδεσης Πλοίων Λιμένα Μαλαγαρίου » προϋπολογισμού 117.000,00€

Την πέμπτη 15-12-2016 συνεδρίασε το λιμενικό ταμείο Σάμου και σύμφωνα με τα πρακτικά του αποφάσισε τα εξής :

Με την αριθ. 110/2016 Απόφαση μας, είχαμε εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου:« Αποκατάσταση Υποσκαφής Προβλήτα Πρόσδεσης Πλοίων Λιμένα Μαλαγαρίου » προϋπολογισμού 117.000,00€ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ ), σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 83.000,00 € ( χωρίς Φ.Π.Α.), με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης δεκαεπτά τοις εκατό ( 17,00%).
 Ακολούθως και σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και συνέταξε το από 15/12/2016 πρακτικό, με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη : · 

Τις διατάξεις του από 14-01-1939 Β.Δ. (ΦΕΚ 24 Α΄) ΄΄ Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων ΄΄. · Την αριθμ.: 45783/5327 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου ( ΦΕΚ 2898 Β΄/ 26-10-2012 ) ΄΄ Διαπίστωση έναρξης λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία << Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου >> ΄΄. · Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. · Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ΄΄. · Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 4072/2012. · Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α’) « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών >>. · Την αριθ. 93/2016 Απόφαση Δ.Σ. · Το από 22/11/2016 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. · Την αριθ. 110/2016 Απόφαση Δ.Σ. · 

Το από 15/12/2016 πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:« Αποκατάσταση Υποσκαφής Προβλήτα Πρόσδεσης Πλοίων Λιμένα Μαλαγαρίου» προϋπολογισμού 117.000,00€ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ ), στον ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ , που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 83.000,00 € ( χωρίς Φ.Π.Α.), με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης δεκαεπτά τοις εκατό ( 17,00%).

 Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 2. Αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128 / 2016. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μαυρατζώτης Ελισσαίος T.Y. Σάμος 15 Δεκεμβρίου 2016 Ακριβές απόσπασμα

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μαυρατζώτης Ελισσαίος