13 Δεκ 2016

Τοπικό δημοψήφισμα για την επίλυση του μεταναστευτικού στη Σάμο ζητά η Α.ΚΙ.Σ.

Η Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Σάμου λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές ιδιαιτερότητες της Σάμου, ως παραμεθόριο νησί, αλλά και το αναφαίρετο δικαίωμα των κατοίκων να αποφασίζουν οι ίδιοι για τα σοβαρά θέματα που επηρεάζουν τη ζωή τους και καθορίζουν το μέλλον τους, κατέθεσε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (12-12-2016) ολοκληρωμένη πρόταση για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος πάνω στο ερώτημα: 

«Επιθυμείτε να συνεχίσει να λειτουργεί στην πόλη της Σάμου το κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, καθιστώντας το ακριτικό νησί σας ως τόπο εγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπινων ψυχών;»


ΟΧΙ(θέλω να κλείσει και οι παράτυποι μετανάστες και οι πρόσφυγες να μεταφέρονται σε κέντρα της ενδοχώρας)


ΝΑΙ (θέλω να παραμείνει ανοικτό και να συνεχίσει να φιλοξενεί παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Δήμος Σάμου στα πλαίσια του νόμου 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», δύναται να διεξάγει τοπικά δημοψήφισμα, συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 3463/2006 «Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, προκειμένου να λάβουν απόφαση για σοβαρά θέματα που ανήκουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους, μπορούν να διεξάγουν τοπικό δημοψήφισμα, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αντικείμενα τοπικών δημοψηφισμάτων δεν μπορούν να αποτελούν τα θέματα εθνικής πολιτικής, καθώς και εκείνα που συνιστούν περιφερειακές και νομαρχιακές αρμοδιότητες».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου «Το τοπικό δημοψήφισμα διεξάγεται μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα διεξαγωγής αυτού και προσδιορίζεται το ερώτημα που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία, η ημερομηνία διεξαγωγής του και το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί. Με την ίδια απόφαση το συμβούλιο ορίζει ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από αιρετούς και υπαλλήλους, αρμόδια για την οργάνωση διεξαγωγής του δημοψηφίσματος».

Επίσης, κατά τας διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, τα θέματα που τίθενται σε δημοψήφισμα θα πρέπει να διατυπώνονται με ερώτημα, το οποίο πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σύντομο και σαφές, ενώ η προτίμηση του εκλογικού σώματος εκφράζεται με τη χρήση των όρων «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Επίσης, κατά τας διατάξεις της παρ. 6 του ιδίου άρθρου δικαίωμα συμμετοχής στο τοπικό δημοψήφισμα έχουν οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Έγκυρο θεωρείται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, εφόσον συμμετείχε το πενήντα τοις εκατό (50%) των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

Επιπλέον, τόσο η παρ. 7 του άρθρου 216 του ν. 3463, όσο και η παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 αναφέρει ότι η απόφαση του Δήμου περί διενέργειας τοπικού δημοψηφίσματος θα πρέπει να αποσταλεί υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, ήτοι στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ανωτέρω νόμων, η διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για το φλέγον θέμα του μεταναστευτικού ζητήματος στο Δήμο Σάμου και ειδικότερα στις δημοτικές κοινότητες Σαμίων και Βαθέος, σήμερα κρίνεται επιτακτική μετά την επιδείνωση των προβλημάτων που έχει επιφέρει στην τοπική κοινωνία ο εγκλωβισμός για πολλούς μήνες μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων. Η εγκατάσταση των δομών εξυπηρέτησης του μεταναστευτικού ζητήματος στο νησί μας, σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από το κέντρο της πρωτεύουσάς του, της πόλεως Σάμου, έχει φέρει σε απόγνωση και αμηχανία τους κατοίκους της. Οι κάτοικοι της Σάμου βλέπουν την πόλη τους να υποβαθμίζεται και να μετατρέπεται μέρα με την ημέρα σε πόλη φάντασμα, αφού μετά τη δύση του ηλίου ελάχιστοι κάτοικοι κυκλοφορούν στους δρόμους της, λόγω της ανασφάλειας που νιώθουν. Οι πάσης φύσεως παραβατικές συμπεριφορές έχουν αυξηθεί, η εμπορική κίνηση στην αγορά έχει υποβιβασθεί και η άλλοτε πανέμορφη πόλη της Σάμου τείνει να μετατραπεί σε ένα χωριό της Ελλάδας του μεσοπολέμου.

Επειδή οι σύγχρονες τάσεις της διοικητικής οργάνωσης ευνοούν την αποκέντρωση της πολιτικής εξουσίας στις κατώτερες βαθμίδες της Διοίκησης, έτσι ώστε να φέρνουν τον πολίτη πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, δημιουργώντας ευκαιρίες ενεργητικής συμμετοχής του πολίτη στα «κοινά», μεταξύ των οποίων είναι και η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων μέσα στα στενά γεωγραφικά όρια του τόπου που ζουν.

Επειδή ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα (άρθρο 102) και ασκείται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται όλες οι τοπικές υποθέσεις, που έχουν σχέση με την προαγωγή των συμφερόντων των κατοίκων της περιφέρειας των ΟΤΑ, μεταξύ των οποίων είναι η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας αυτών.

Επειδή είναι αναφαίρετο το δικαίωμα των κατοίκων της Σάμου να ζουν μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τόσο για τους ιδίους προσωπικά όσο και για τις περιουσίες τους. Όπως επίσης, αναφαίρετο είναι και το δικαίωμά τους στην εργασία, καθόσον η κατακόρυφη πτώση του κύριου προϊόντος του νησιού τους, του τουρισμού, έχει συρρικνώσει τα εισοδήματά τους και έχει ρίξει πολλούς εξ αυτών στην ανεργία.

Επειδή οι δημότες της Σάμου έχουν δικαίωμα στη δημοκρατία, όσο έχουν και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, δηλαδή έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα την άποψη τους για το ένα επιθυμούν ή όχι να συνεχίσει να υφίσταται ο παράγων που έχει επιδράσει αρνητικά στην ποιότητα της ζωής και της ασφάλειάς τους, ήτοι το κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στο περιορισμένο γεωγραφικά και απομακρυσμένο από την ηπειρωτική Ελλάδα ακριτικό τους νησί.

Επειδή πρέπει να υποχρεωθεί το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου να εφαρμόσει τα άρθρα του πρόσφατου νόμου 4375/16, που προβλέπουν την προώθηση των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών από τα συνοριακά κέντρα υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας σε αντίστοιχα κέντρα της ενδοχώρας.

Επειδή σε κάθε περίπτωση πάντα τα ανωτέρω όχι μόνο δεν αποτελούν θέματα εθνικής πολιτικής, αλλά αποτελούν σοβαρά θέματα επιβίωσης και ασφάλειας των κατοίκων ενός παραμεθόριου νησιού, οπότε δύναται να είναι αντικείμενο τοπικού δημοψηφίσματος κατά την έννοια των διατάξεων των υφιστάμενων νόμων.

Επειδή κρίνεται εθνικά επιβεβλημένο η Σάμος, όπως και τα υπόλοιπα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου, να εξαιρεθεί από το γενικό σχεδιασμό του μεταναστευτικού ζητήματος, καθόσον ο εγκλωβισμός των μεταναστευτικών ροών στα ακριτικά νησιά ενισχύει τις επιδιώξεις της γείτονας χώρας.
Γι’ αυτό και η δημοτική μας παράταξη συνεκτιμώντας την κείμενη νομοθεσία, τις γεωπολιτικές ιδιαιτερότητες της Σάμου, ως παραμεθόριο νησί, αλλά και το αναφαίρετο δικαίωμα των συνδημοτών μας να αποφασίζουν ελεύθερα για σοβαρά θέματα που έχουν άμεση σχέση με την επιβίωση και την ασφάλεια τους, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος με την ερώτηση:

«Θέλετε να συνεχίσει να λειτουργεί στην πόλη της Σάμου το κέντρο υποδοχής, καταγραφής και φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, καθιστώντας το ακριτικό νησί σας ως τόπο εγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπινων ψυχών;»

ΟΧΙ (θέλω να κλείσει και οι παράτυποι μετανάστες και οι πρόσφυγες να μεταφέρονται σε κέντρα της ενδοχώρας)

ΝΑΙ (θέλω να παραμείνει ανοικτό και να συνεχίσει να φιλοξενεί παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες)

Αντώνιος Σίμος

Δημοτικός Σύμβουλος