9 Δεκ 2016

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 12η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.30356/07-12-2016,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Άρθρο 67, Ν.3852/10.1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΔΟΠΠΟΝΑΣ για την υλοποίηση έργων αθλητικών

εγκαταστάσεων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. 2016.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Σάμου.

2.Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος.

Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή - Τμήμα προγραμματισμού.

3.Έγκριση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2016 (περ1/1-30-9-2016) για τον έλεγχο

προϋπολογισμού έτους 2016.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή - Οικονομική υπηρεσία.

4. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή - Οικονομική υπηρεσία

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με Θέμα 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2016.

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΑΜΟΥ με Θέμα αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

7. Ένταξη του Δήμου Σάμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., αίτηση

πιστοποίησης, αποδοχή κριτηρίων όρων και προϋποθέσεων για την 6η Φάση του

προγράμματος 2014-2018.

Εισηγητής: Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημ. Υγείας.

8. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

9. Κατανομή λειτουργικών δαπανών σε Α΄βαθμια και Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή.

Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτριος πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου

Σάμου.

10. Μεταβολές σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-

2018.

Εισηγητής: Βογιατζής Κων/νος πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Δήμου Σάμου.

11. Μεταβολές σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-

2018.

Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρο Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Δήμου Σάμου.

12. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ του Δήμου (Καθαριστριών σχολικών

μονάδων).

Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

13. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου στο Δήμο Σάμου με έμμισθη εντολή.

Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

14. Συμμετοχή του Δήμου στην Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-Νέα Φάση» ορισμός

Υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου, και υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας.

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών – υπηρεσιών για την

επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Τμήμα διαχείρισης και συντήρησης Οχημάτων.

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

17. Διαμόρφωση υπάρχοντος δρόμου από σκαλάκια σε αμαξητο στην περιοχή Χιώτικα Δ/Κ

Βαθέος.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.18. Έγκριση μελέτης τρόπος εκτέλεσης του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΤ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΓΚΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου ΠΚΝΤΜ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του

έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

22. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και ΠΚΝΤΜ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

23. Έγκριση 1ΟΥ ΑΠΕ και χορήγηση περαίωσης του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ

ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΑΚΙ..

Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες.

24. Έγκριση 4ΟΥ ΑΠΕ και 4ου ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΚΑΜΠΟΥ (ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ)».

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

26. Έγκριση μελέτης του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ και

υποβολή στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 στην πρόσκληση

ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

27. Έγκριση μελέτης ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΘΓΟΡΑ και υποβολή στο

Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 στην πρόσκληση ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

28. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βορειο

Αιγαίο» Άξονας προτεραιότητας 3 «προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και

μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη

απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τίτλο Έργα ορθολογικής και

αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος καθώς και έγκριση μελέτης και τευχών

δημοπράτησης.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

29. Έγκριση μελέτης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : Εργασίες διάτρησης

υδρομέτρησης στην περιοχή «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» Τ/Κ Υδρούσας.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

30. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΜΠΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

31.Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

32.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση έργων που χρηματοδο-

τούνται από το Π.Δ.Ε. 2016 και συγκεκριμένα του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ

ΓΗΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες.33. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση έργων που χρηματοδο-

τούνται από το Π.Δ.Ε. 2016 και συγκεκριμένα του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες.

34. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση έργων που χρηματοδο-

τούνται από το Π.Δ.Ε. 2016 και συγκεκριμένα του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΜΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες.

35. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Έγκριση μελέτης - τρόπος εκτέλεσης του έργου

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

36. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Έγκριση μελέτης - τρόπος εκτέλεσης του έργου

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΜΟΥ Ν.ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

37. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ

ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα ορθή επανάληψη 3ης Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

38. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 61/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ

ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα ορθή επανάληψη Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης

έτους 2017.

Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

39. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ

ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα ορθή επανάληψη Έγκριση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους

2017.

Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

40. Διαγραφές τελών ΔΕ Βαθέος.

Εισηγητής: Τμήμα εσόδων.

41. Διαγραφές τελών ΔΕ Πυθαγορείου.

Εισηγητής: Τμήμα εσόδων.

42. Διαγραφές τελών ΔΕ Δε Μαραθοκάμπου.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

43. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Εισηγητής: Τμήμα εσόδων

44. Μετακινήσεις Δήμαρχου, Αντιδημάρχων και δημ. συμβούλων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αμυρσώνης Κων/νος