6 Ιαν 2017

Πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου στο ∆ήµο Σάµου µε έµµισθη εντολή

Στην πρόσληψη ενός δικηγόρου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση .

Το αντικείµενο της απασχόλησης του δικηγόρου θα είναι η κάλυψη των γενικών νοµικών θεµάτων των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου και 3 ιδιωτικού δικαίου αυτού και η προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συµφερόντων του ∆ήµου Σάµου.


Η ετήσια δαπάνη για την πρόσληψη αυτή, ανέρχεται στο ποσό των 24.216,00 Ευρώ, συν 718,80 ευρώ, η ασφαλιστική κάλυψη. Δηλ : 2.018,00Χ12 µήνες=24.216,00 και 59,90Χ12 µήνες= 718,80 και στον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό του 2017.
Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει:

α) Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις, µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Σάµου. β) Να κατέχουν Πτυχίο Νοµικού Τµήµατος Νοµικής Σχολής της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο τίτλο ισότιµης Σχολής της αλλοδαπής. δ) Να έχουν επαγγελµατική εµπειρία, δικαστηριακή και συµβουλευτική. Θα εκτιµηθεί ο χειρισµός υποθέσεων δηµοσίου δικαίου, διοικητικού δικαίου και δικαίου τοπικής αυτοδιοίκησης ενώπιον των δικαστηρίων. Η εµπειρία αποδεικνύεται µε αποφάσεις, δικόγραφα, υποµνήµατα, γνωµοδοτήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. ε) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση. ζ) Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να µην τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση. η) Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. θ) Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα των ∆ικηγόρων.