18 Ιαν 2017

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2016-2017

Για τους δικαιούχους που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στον Νομό Σάμου και έχουν παθολογο-ανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, τους παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Σάμου .


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:


Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα

προσκομίζουν στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Σάμου

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το

παθολογο-ανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Στην περίπτωση που προσκομίζεται σχετική γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου( παθολογο-ανατομικό ποσοστό).

2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (προνοιακό επίδομα) ΑμεΑ από την αρμόδια Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου ή το διατροφικό επίδομα από την αντίστοιχη Δ/νση της Περιφερειακής Ενότητας,δικαιούνται δελτίο χωρίς την προσκόμιση της γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση της εγγραφής του στο μητρώο επιδοτούμενων του Δήμου.

2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα, μπορούν να προσκομίσουν απόφαση

Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής

Επιτροπής εν ισχύ. από την οποία να πιστοποιείται παθολογο-ανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

2γ.Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Δήμου, δικαιούνται δελτίο μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου να λάβουν δελτίο μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

3.Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για

εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική

Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η

νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

4.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του

τόπου διαμονής στην οποία θα δηλώνεται και η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

6.Για την έκδοση νέου δελτίου, απαιτούνται δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες , ενώ στους δικαιούχους δελτίου συνοδού συνυποβάλλονται τρεις (3)

7.Το βιβλιάριο Υγείας, προκειμένου να σφραγισθεί η χορήγησή του.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων

δελτίων ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 12 Δεκεμβρίου 2016 και λήξης η 31 Ιανουαρίου 2017.

Τα δελτία μετακίνησης ισχύουν για το έτος 2016 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2017) απαιτείται να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΕ Σάμου και στα ΚΕΠ.