27 Ιαν 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου στις 18.00 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου στην αίθουσα συνεδριάσεών στην Πλατεία Πυθαγόρα για τη συζήτηση και λήψη 25 θεμάτων -αποφάσεων.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1697/25-01-2017,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Άρθρο 67, Ν.3852/10.

1.  Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Κρότωνα της  
 Ιταλίας.
 Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ.  
2.  Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Greifswald της  
 Γερμανίας.
Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ.  
3.  Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή για το χαρακτηρισμό  πολυσύχναστων παραλιών –
 έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
   Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ
4.  Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ
 Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.
5.  Παραχώρηση δυο ομοιωμάτων «ΣΑΜΑΙΝΑΣ».
    Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ.  
6.  Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας αυτοκινήτων του Δήμου Σάμου στο ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ
   ΑΡΩΓΗ για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
   Εισηγητής: Τμήμα Διαχείριση και συντήρησης Οχημάτων
7.  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών και ελαστικών για την
    επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Σάμου.
    Εισηγητής: Τμήμα Διαχείριση και συντήρησης Οχημάτων.
8.  Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση
    οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Σάμου.
    Εισηγητής: Τμήμα Διαχείριση και συντήρησης Οχημάτων.
9.  Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα  με τις διατ. του ν.4412/16 ¨Δημόσιες
    συμβάσεις Έργων προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2017».
    Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών.
10.  Έγκριση  πρωτοκόλλων  τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας   
    χημικού υλικού.
    Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών
11.  Τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
      Εισηγητής: Τμήμα προϋπολογισμού – Τμήμα προγραμματισμού
12.  Έγκριση σχεδίου Όρων Δόμησης – χρήσεων Γής Λιμένα Πυθαγορείου.
      Εισηγητής: Μαυρατζώτης Ελισαίος πρόεδρος ΝΠΔΔ.
13.  Έγκριση  Υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Έργα Ανάδειξης φυσικού τοπίου  
    περιοχής Σπηλιά Πυθαγόρα»   στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»  άξονας
    προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια
    οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και
    αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
    Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
    Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού.
14.   Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A  ΕΛΛΑΔΑ –
     ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020  της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων του
     Στόχου   ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία ¨ με αριθμό αναφοράς 301061/ΥΔ4262 της πράξης :
     Στρατηγική Διασυνοριακή συνεργασία & κεφαλαιοποίηση Κοινής προσέγγισης για την εξοικονόμηση
     Ενέργειας στα Δημόσια κτίρια (STRATENERGY).
    Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού.
15.   Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A  ΕΛΛΑΔΑ –
     ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020  της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων του
     Στόχου   ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία ¨ με αριθμό αναφοράς 301061/ΥΔ4262 της πράξης :  
     Βιώσιμος διάδρομος πολιτισμού
     Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού.