17 Φεβ 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην πλατεία Πυθαγόρα για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί 17 θεμάτων.
Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν .


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ, ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ Τ. 3497/16-02-2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Άρθρο 67,
Ν.3852/10.

1. Αίτημα παράτασης του Πιλοτικού προγράμματος Διευκόλυνσης Θεωρήσεων στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
2. Έγκριση σχεδίου Όρων Δόμησης – χρήσεων Γής Λιμένα (master plan) Πυθαγορείου.
Εισηγητής: Μαυρατζώτης Ελισαίος πρόεδρος ΝΠ .
3. ιενέργεια οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙ ΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
Ο ΟΥ».
Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες
4. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης ¨Τροποποίηση οριστικής μελέτης ύδρευσης πόλης Σάμου
και Βαθέος (εξωτερικά υδραγωγεία) « στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ¨Βόρειο Αιγαίο» Άξονας
προτεραιότητας 3 ¨Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία
φιλική στο περιβάλλον , με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη απασχόληση και αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής με τίτλο: Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος καθώς
και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης..
Εισηγητής Τεχνικές υπηρεσίες.
5. Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών ορών του έργου:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΕΟΣ
ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.
Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
6. Κατάργηση του συνδέσμου ΟΤΑ Δήμων Βαθέος Πυθαγορείου..
Εισηγητής:: Τμήμα προγραμματισμού.
7. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δήμου Σάμου για «Αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμό του κτιρίου ΞΕΝΙΑ – Δημιουργία Κέντρου Επιστήμης Λόγου και Τέχνης– ημιουργία
ιαδραστικού Περιβαλλοντικού Κέντρου Αιγαίου..
Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού.
8. Έγκριση όρων για τη σύναψη σύμβασης με την Ε.Ε.Α.Α. για ενεργοποίηση ρευμάτων
ανακύκλωσης.
Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού
9. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
Εισηγητής:: Οικονομική επιτροπή - Τμήμα προγραμματισμού
10. Επικαιροποίηση «Εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας Δήμου Σάμου για
συγχρηματοδοτούμενα έργα».
Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού
11. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων
Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ
12. Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου και αντιπροέδρου του Ν.Π. . «ΣΑΜΙΑΚΗ
ΑΡMΓΗ».
Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠ .
13. Αποζημίωση μελών του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. . . «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡMΓΗ»
Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠ
14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφασης της ΕΠΖ, με θέμα Χωροθέτηση Λαϊκής αγοράς
καθορισμός χώρων στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σάμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.
15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Κοπή δέντρου στη
Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Σάμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.
16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Κυκλοφοριακή μελέτη
παραχώρησης θέσης στάθμευσης στη συνοικία προσφυγικών της πόλεως Σάμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.
17. Μετακινήσεις Δήμαρχου Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.