17 Μαρ 2017

Δείτε τα 31 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου ,την Πέμπτη 23 Μαρτίου στις 18.00 το απόγευμα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δείτε τα 31 θέματα :
1.     Υποβολή πρότασης στο ERASMUS.
     Εισηγητής: Τμήμα Προγραμματισμού.
2.     Έναρξη διαδικασιών αδελφοποίησης Δήμου Σάμου με το Δήμο Κρότωνα Ιταλίας.
      Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
3.     Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.
      Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
4.     Έγκριση ποσών για έκτακτες οικονομικές ενίσχυσης σε ευπαθείς ομάδες.
      Εισηγητής: Δ/ση Κοινωνικής Πρόνοιας.
5.     Χαρακτηρισμός αρδευτικών περιοχών & αρδευτικής περιόδου – πρόσληψη υδρονομέων
      Άρδευσης στο Δήμο Σάμου.
      Εισηγητής: Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας .
6.     Πρόσληψη για κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες μέχρι δυο η κατ’ 

      εξαίρεση τρεις μήνες για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλίων  
      Εισηγητής: Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
7.       Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεσης της πενθήμερης εργασίας του
    τμήματος αποκομιδής και ανακυκλώσιμων υλικών και του τμήματος Καθαρισμού
         Κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και  
         Πρασίνου του Δήμου Σάμου.
    Εισηγητής: Βαλκαμλής Βασίλειος Αντιδήμαρχος Σάμου.
8.       Αποδοχή παραίτησης - Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικό
     Λιμενικό Ταμείο Σάμου.
..   Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
9.     Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
10.    Έγκριση υπογραφής συμφωνίας του Δήμου Σάμου με το φιλοζωικό σωματείο ΚΕΝΤΡΟ
      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΑΜΟΥ για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων στην
      δυτική Σάμο,  εξάμηνης διάρκειας.
     Εισηγητής Τσολακάκης Σταμάτιος προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης..
11.    Εισήγηση για την εξασφάλιση προσωπικού  και οχήματος εξοπλισμένου κατάλληλα για την
     περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
     Εισηγητής: Τσολακάκης Σταμάτιος προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης..
12.    Αναμορφώσεις   προϋπολογισμού.
       Εισηγητής:: Οικονομική επιτροπή- Οικονομική υπηρεσία
13.  Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
    (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»
    Άξονας  Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση
    σε μία οικονομία  φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση
    και αντιμετώπιση της  κλιματικής αλλαγής» με τίτλο «Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου
    Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για
    την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού την προστασία των
    υδάτων που προορίζονται για πόσιμο και τον έλεγχο  απολήψεων στην Περιφέρεια
    Βορείου Αιγαίου» καθώς και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης.
     Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες.
14.  Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
    ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» Άξονας Προτεραιότητας
    3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μία οικονομία φιλική
    στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της
    κλιματικής αλλαγής» με τίτλο «Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών
    απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για την προώθηση της
    αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού την προστασία των υδάτων που
    προορίζονται για πόσιμο και τον έλεγχο απολήψεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»,
    καθώς και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης.
    Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες

15.    Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της υπηρεσίας «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-
     ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
     ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
     ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».
     Εισηγητής:: Τεχνικές υπηρεσίες – ΕΠΠΕ.
16.    Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
     ΤΜΗΜΑ  ΜΠΡΑΙΛΑ ΣΠΗΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ».
            Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες.
17.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
     ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ».
     Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
18.    Έγκριση μελέτης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες διάτρησης υδρογεώτρησης 
     στην περιοχή «ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΚ Υδρούσσας».
     Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες
19.    Αίτημα της Ubakis Real Estate SL για σύνδεση με το κεντρικό τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης.
     Εισηγητής:: Τεχνικές υπηρεσίες
20.  Έγκριση απόφασης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Δήμου Σάμου,  σχετικά με την
      παροχή δωρεάν γευμάτων που παρασκευάζονται καθημερινά στα μαγειρεία του
      Ιδρύματος σε απόρους πολίτες.
      Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
21.  Αποζημίωση μελών του Διοικητικού συμβουλίου του   Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΠΟΝΑΣ».
    Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.
22.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα
    Τακτοποιητική Αναμόρφωση Π/Υ , Τεχνικού προγράμματος κα Προγράμματος Δράσης
    οικ. έτους 2017.
    Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.
23.  Έγκριση της υπ’  αριθμ. 21/2017 απόφασης Δ.Σ του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.ΤΟΥΡ.Σ» με θέμα
    Τακτοποιητική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017,  τεχνικού προγράμματος και
    προγράμματος Δράσης.
    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
24.  Διαγραφές τελών ΔΕ Πυθαγορείου.
    Εισηγητής: Τμήμα εσόδων.
25.  Διαγραφές τελών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΔΕ Βαθέος.
    Εισηγητής: Τμήμα εσόδων.
26.  Εξέταση αιτήματος Κουτσοδήμου Αθανάσιου.
    Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων.
27.  Διαγραφές τελών ΔΕ Καρλοβάσου.
    Εισηγητής: Τμήμα εσόδων.
28.  Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου κυλικείου – Αναψυκτήριο θεάτρου Αη  Γιαννάκη της Δ/Κ
    Βαθέος.
    Εισηγητής: Τμήμα εσόδων.
29.  Εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ) της
    τράπεζας EUROBANK στην πρόσοψη του κτηρίου της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης της
    Δ/Κ Πυθαγορείου.
    Εισηγητής: Τμήμα εσόδων.
30.  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου της Δ/Κ Παγωνδα για τις ανάγκες
    εξυπηρέτησης του κοινού από το ταχυδρομικό διανομέα.
    Εισηγητής: Βαλκαμλής Βασίλειος Αντιδήμαρχος Σάμου.
31.  Μετακινήσεις Δήμαρχου Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.