29 Μαρ 2017

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με αποσπάσεις

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του με αποσπάσεις υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Συγγρού 83, Αθήνα 11745). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών τους θα συνεχίσει να βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο αποσπώνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/3-4-2016, τ. Α΄) Οι θέσεις, οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω:

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, και του συναρμόδιου Υπουργού, που θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου (παρ. 6, του άρθρου 11 του Ν. 4375/2016 -ΦΕΚ 51/3-4-2016, τ. Α΄). 5 Η απόσπαση είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου και της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Υπηρεσίας. 

Για την απόσπαση θα συνεκτιμηθεί:  Η ποιότητα και το επίπεδο σπουδών  Η εργασιακή εμπειρία.  Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου  Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και οι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών  Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής (ιδίως επεξεργασίας κειμένων και λογιστικών φύλλων) και του διαδικτύου. Προκειμένου η υπηρεσία να αποκτήσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο υπάρχει περίπτωση να τον καλέσει σε προσωπική συνέντευξη. -Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του. -Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως Προϊστάμενος οργανικής μονάδας. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση, από 27-03-2017 έως 30-04-2017 τα κάτωθι δικαιολογητικά: Αίτηση για την Προκήρυξη 16.1/2696/27-03-2017 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης Συγγρού 83 Τ.Κ. 11744 Αθήνα 1. Αίτηση απόσπασης, η οποία κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον υποψήφιο στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος. Προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο.

 Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναφέρεται εκτός των άλλων, η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής, καθώς και αν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας για τους τίτλους σπουδών και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον υπηρεσιακό τους φάκελο και το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού. Επισημαίνεται ότι για τους μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, κατ’ εφαρμογή της ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2007 ΚΥΑ. 5. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών τίτλων, πτυχίων ξένων γλωσσών, αποδεικτικών 6 χειρισμού εφαρμογών Η/Υ , εφόσον υπάρχουν. Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ. 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 7. Βεβαίωση αποδοχών. 

Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (http://firstreception.gov.gr) και θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό του τόπο)