1 Μαρ 2017

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Πρόσκληση σε φορείς, συλλόγους, οργανώσεις και πολίτες του Δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του νόμου 3852/2010 -πρόγραμμα Καλλικράτης)
προκειμένου να συγκροτηθεί, εκ νέου, η προβλεπόμενη στο άρθρο 76 του νόμου
3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, η οποία είχε συγκροτηθεί με την 222/14 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και συνεδρίασε, κατά το προηγούμενο διάστημα, οκτώ (8) φορές, γνωμοδοτώντας επί των Προϋπολογισμών και Τεχνικών προγραμμάτων του Δήμου καθώς και επί κανονιστικών αποφάσεων, μελετών έργων και επί θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου με κοινωνικές προεκτάσεις (Αστική συγκοινωνία , βελτίωση Ποιότητας Ζωής ΑΜΕΑ). Καλούνται και πάλι οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή, να υποβάλλουν γραπτή αίτηση, ορίζοντας σ΄ αυτή τους εκπροσώπους τους. Οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν ατομικά, επίσης μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως το αίτημά τους στο δήμο μας.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

1. των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

2. των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

3. των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

4. των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

5. των ενώσεων και συλλόγων γονέων 

6. των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

7. των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

8. άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

9. δημότες

H ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο. 

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης Σάμου αποτελείται από τριάντα τρία (33) μέλη (223/14 απόφαση Δ.Σ Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης). Σύμφωνα με το νόμο ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Εξ αυτών, τα τρία τέταρτα (3/4) είναι εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και το ένα τέταρτο (1/4) δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Μέλος της επιτροπής είναι επίσης και ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος με απόφαση δημάρχου αντιδήμαρχος.

Επιτρέπεται η αλλαγή του αριθμού των μελών της επιτροπής, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, μέχρι και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, στην γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου από την 9 π.μ. έως την 14.00 μ.μ. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email: kostaskaradim@gmail.com και στο fax 22730 24401

Υπεύθυνος υπάλληλος κ. Καραδημητρίου Κώστας, τηλ. 2273350126.