23 Μαρ 2017

Απάντηση του Δήμου Σάμου στο δημοσίευμα του Φιλοζωικού Σωματείου Σάμου (Samos Animal Welfare Association )

Σε απάντηση σχετικού Δημοσιεύματος που αφορά την επίσκεψη του Φιλοζωικού σωματείου Σάμου (Samos Animal Welfare Association ) στο καταφύγιο του κ. Σπύρου Κουμούλα στο Καρλόβασι Σάμου όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι << Το κράτος και ο Δήμος ανύπαρκτοι…>> Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω.Στις 27 Μαΐου 2008 στην πόλη του Καρλοβάσου Σάμου , ιδρύθηκε σωματείο με την επωνυμία<< Κέντρο προστασίας αδέσποτων ζώων Σάμου>> .
Το καταστατικό καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Σάμου (Δ3) με αριθμό 608 και αύξοντα αριθμό 1 στις 14-Νοεμβρίου 2008 .

Οι εγκαταστάσεις του σωματείου βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο Καρλόβασι της Σάμου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ . Κουμούλα Σπύρο.

Ο Δήμος Σάμου αναγνωρίζοντας την προσφορά του παραπάνω σωματείου και ειδικά του κ. Σπύρου Κουμούλα που στόχο έχει την περισυλλογή αλλά και την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες .

Συγκεκριμένα :

Με αριθμό πρωτοκόλλου 12008 /25-05-2015 ζητήθηκε από το σωματείο η εξασφάλιση φαγητού για τα ζώα που περιθάλπει.

Στις 12-6-2015 ο κ. Σπύρος Κουμούλας παρέλαβε τρία σακιά τροφής και στις 26-6-2015 παρέλαβε 18 σακιά τροφής . Το κάθε σακί ζυγίζει 20 κιλά τροφής.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .

Το φιλοζωικό σωματείο θα φιλοξενεί σε ιδιόκτητο χώρο του τα ζώα που θα περισυλλέγονται από το σωματείο σε συνεννόηση με το Δήμο.
Ο ∆ήµος , ο οποίος σύµφωνα µε τον Νόµο 4039/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4235/14 θα καλύπτει τις δαπάνες για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την σήμανση και φροντίδα των αδέσποτων ζώων. 

Το φιλοζωικό σωματείο θα τηρεί αρχείο ζώων, µε ατοµική καρτέλα για κάθε ένα από αυτά, µε τον αριθµό της ηλεκτρονικής του σήµανσης και στην οποία θα περιγράφεται το ιστορικό του ζώου, οι κτηνιατρικές πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε, η φαρµακευτική αγωγή και οι διάφορες εξετάσεις τις οποίες έκανε, η πιθανή προσωρινή ή µόνιµη υιοθεσία του, µε τα στοιχεία του προσωρινού ή µόνιµου ιδιοκτήτη του ή η επανένταξη του στο φυσικό του περιβάλλον.

Στην περίπτωση ευθανασίας ζώου μετά από τις νόμιμες διαδικασίες πρέπει να αναγράφεται στην καρτέλα η ημερομηνία της πράξης και ο λόγος της θανάτωσης του ζώου και να επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της πενταµελούς επιτροπής του ∆ήµου.

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα αδέσποτα ζώα που βρίσκονται στους χώρους του Δήμου Σάμου έναντι αμοιβής.

Οι υπηρεσίες του σωματείου περιλαμβάνουν συγκεκριμένα την περισυλλογή και μεταφορά των αδέσποτων ζώων, τον κτηνιατρικό έλεγχο, τον εμβολιασμό, τη στείρωση των αρσενικών και θηλυκών ζώων, τη σήμανση και την αποπαρασίτωση των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται στους χώρους του Δήμου.

Τα αδέσποτα ζώα που θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο κτηνιατρείο που θα υποδεικνύει ο Δήμος κατόπιν συμβάσεως μεταξύ Δήμου Σάμου και ιδιώτη κτηνιάτρου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 1 και μετά θα επιστρέφονται στο φυσικό τους περιβάλλον παρουσία του εκπροσώπου του Δήμου.

Η έναρξη των υπηρεσιών του σωματείου έγινε από την υπογραφή της σύμβασης μετά από συνεννόηση των δύο μερών.

Όλα τα ζώα με την επιστροφή τους θα φέρουν ηλεκτρονική σήμανση.

Πλήρη στοιχεία με το ιστορικό του ζώου και τα έγγραφα παραλαβής και επιστροφής του θα τηρούνται και θα υπογράφονται από εκπρόσωπο του Δήμου που θα είναι υπάλληλος του τμήματος αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Σάμου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Σύμφωνα με το σωματείο κτηνιάτρων το ποσό της δαπάνης των παραπάνω εργασιών και για έναν αριθμό ζώων περί τα 50 ζώα περίπου , ανέρχεται στα 3.000€ με το ΦΠΑ ετησίως και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Δήμου.

Η πληρωμή έγινε ως εξής:

Με την έκδοση τιμολογίου , με τα συνημμένα σχετικά παραστατικά που θα αφορούν τις ανωτέρω εργασίες-αγορές αναλυτικά και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από το Δήμο Σάμο στο όνομα του δικαιούχου προμηθευτή . 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ίσχυε έως 31 Δεκεμβρίου 2016 .

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μόνο με έγγραφο τύπο .

Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Δήμο εάν στην πορεία εκτέλεσής της διαπιστωθεί συστηματική άρνηση στη συνεργασία και τις υποδείξεις του προς το φιλοζωικό και μετά από έγγραφη αιτιολόγηση.

Με αριθμό πρωτ. 5578/14-3 2017 το αρμόδιο τμήμα Αγροτικής παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Σάμου εισηγείται εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση νέας υπογραφής συμφωνίας του Δήμου Σάμου με το φιλοζωικό Σωματείο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΑΜΟΥ » για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων στην Δυτική Σάμο εξάμηνης διάρκειας. »

Μεταξύ άλλων αναφαίρετε ότι : 

Ο Δήμος Σάμου προκειμένου να προάγει την ασφάλεια ,την καλή υγεία και την ευζωία των αδέσποτων ζώων αλλά και να διασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τους νόμους Ν . 4039/2012 και Ν. 4235/14 περί αδέσποτων ζώων συντροφιάς είχε υπογράψει σύμβαση με φιλοζωικά σωματεία που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και διέθεταν την απαραίτητη υποδομή.

Στη συνέχεια και μετά την αποχώρηση του σωματείου « Οι φίλοι των ζώων »προχώρησε σε ενέργειες για έκδοση αδείας καταφυγίου σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου στην περιοχή Καμάρα μετά την κατάλληλη διαμόρφωσή του ως κυνοκομείο. 

Αυτό το διάστημα το πρόγραμμα στειρώσεων και η περίθαλψη των ζώων γίνεται σε συνεργασία με κτηνίατρο.

Για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 

λόγω του γεγονότος ότι τα σκυλιά πολλαπλασιάζονται και η κατάσταση έχει εξελιχθεί και είναι μη προβλέψιμη , θα πρέπει ο Δήμος να διαθέτει όχημα κατάλληλα εξοπλισμένο καθώς και προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο για την περισυλλογή και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων. 

Μέχρι ο Δήμος να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες προτείνουμε την συνεργασία του με το φιλοζωϊκό σωματείο με την επωνυμία « ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΑΜΟΥ » με αρ. πρωτοδικείου 608/14- Νοεμβρίου -2008 με έδρα την Δημοτική Ενότητα Καρλοβάσου Δήμου Σάμου. Το σωματείο διαθέτει όχημα μεταφοράς και είναι εξειδικευμένο στην περισυλλογή των αδέσποτων με ασφάλεια για την αποφυγή ατυχημάτων. 

Το σωματείο περισυλλέγει τα αδέσποτα ζώα, προχωρά στην σήμανση και στείρωση και όταν διαπιστώνεται ότι είναι υγιή δίδονται για υιοθεσία σε ενήλικα άτομα ή επανατοποθετούνται στον τόπο διαβίωσής τους.

Εκτιμάται ότι το κόστος σήμανσης και στείρωσης των αδέσποτων ζώων για ένα εξάμηνο ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ και θα το καλύπτει ο Δήμος.

Θεωρούμε ότι ο Δήμος μετά το πέρας του εξαμήνου θα είναι έτοιμος να αναλάβει εξολοκλήρου την διαχείριση του προγράμματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Απαιτείται η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου με το φιλοζωικό σωματείο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΑΜΟΥ ». εξάμηνης διάρκειας .

Στην θέση Καμάρα πλησίον του σκουπιδότοπου (ΧΥΤΑ)Δυτικής Σάμου υπάρχει προσωρινός χώρος παραμονής και φύλαξης των αδέσποτων σκύλων . Εχει υποβληθεί φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία για την άδεια λειτουργίας . 

Στις 21-23 Απριλίου θα έλθει στην Σάμο η εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος με έξοδα του Δήμου Σάμου για να στειρώσει δωρεάν περίπου 70 αδέσποτα σκυλιά .

Ο Δήμος Σάμου βρίσκεται στην διαδικασία αγοράς οικοπέδου για να κτιστεί ένα σύγχρονο καταφύγιο αδέσποτων σκύλων .

Η Υπηρεσία έχει εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (Κτηνιάτρου - εκπαιδευτή σκύλων- εργάτη ) , καθώς επίσης και οχήματος εξοπλισμένου κατάλληλα για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων. 

Από την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής ) του Δήμου Σάμου έχει υποβληθεί στις 15-3-2017 μελέτη για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σάμου που αφορά στην εργασία της φροντίδας των αδέσποτων ζώων με θέμα <<Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας των αδέσποτων ζώων ( Περισυλλογή , μεταφορά , κτηνιατρικός έλεγχος , εμβολιασμός , αποπαρασίτωση , σήμανση, στείρωση ..) κλπ 

Από το αρμόδιο τμήμα αγροτικής παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σάμου μπορείτε να ενημερώνεστε σωστά και υπεύθυνα για τα τις δράσεις που αφορούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς .

Σημειώνουμε εδώ , ότι οι Δήμοι όλης της χώρας και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έχουν ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο, πλήρη χρηματοδότηση, για έγκριση πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού και ειδικού πλαισίου αδειοδότησης για κέντρα περίθαλψης αδέσποτων ζώων, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει υπάρξει πρωτοβουλία η απάντηση από την κεντρική Διεύθυνση . Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Σάμου δεν διαθέτει κτηνιατρική Υπηρεσία και ότι το συνολικό ποσόν που έχει δαπανηθεί έως τώρα για τα αδέσποτα ζώα ανέρχεται στο ποσόν των 25.000 Ευρώ, παρά τις όλες ασφυκτικά οικονομικές συνθήκες.


  Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Σταμάτιος Χ. Τσολακάκης

Αρχιτέκτων Μηχανικός