19 Απρ 2017

Νέος Αντιδήμαρχος Μαραθοκάμπου ορίστηκε ο Εµµανουήλ Ισιδώρου

Με απόφαση του Δημάρχου Σάμου Μιχάλη Αγγελόπουλου, ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας Εµµανουήλ Ισιδώρου του Ισιδώρου, ως Αντιδηµάρχο του ∆ήµου Σάµου χωρίς αντιµισθία, µε θητεία έως 31/08/2019 και του µεταβιβάζει  αρµοδιότητες για την ∆ηµοτική Ενότητα Μαραθοκάµπου.
Δείτε την απόφαση του Δημάρχου Σάμου


ΘΕΜΑ: Ορισµός Αντιδηµάρχου για την ηµοτική Ενότητα Μαραθοκάµπου.Έχοντας υπόψη:

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

1 Την µε αριθµό 20/2014 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Σάµου, η οποία
διορθώθηκε µε την 23/2014 οµοία, µε την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσµατα των ηµοτικών Εκλογών της 18/05/2014 και ανακηρύχθηκαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι του ήµου Σάµου.
2 Την περ. γ, ζ και η’ της §1 και της §6 του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87
Α!/07-06-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3.  Τις διατάξεις του άρθ. 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α!/07-06-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων, όπως τροποποιήθηκε
µε τις όµοιες του άρθρου 6 του Ν.4071/12 και ισχύει σήµερα.
4 Τις διατάξεις της παρ. 3ε, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, (Φ.Ε.Κ. 40 Α!/29-02-
2012), «Ρυθµίσεις Συνταξιοδοτικού Περιεχοµένου και Άλλες Επείγουσες Ρυθµίσεις
Εφαρµογής του  Μνηµονίου Συνεννόησης του  Ν.  4046/2012» σύµφωνα µε  τις οποίες  τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 92, παρ.1 του  Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ 8 Α!/07-06-2010) «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωµένης   ιοίκησης   –   Πρόγραµµα   Καλλικράτης»,αναφορικά  µε   την αντιµισθία των Αντιδηµάρχων.
5.  Την   µε   αρ.   15150/15-04-2014,   (Φ.Ε.Κ.955   Β΄/16-04-2014),   Απόφαση   του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ευτεροβάθµιοι ΟΤΑ της χώρας µε το Ν.3852/201, όπως ισχύει.
6 Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ
3465 Β΄/28-12-2012) για το ήµο Σάµου, σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους 32.977 κατοίκους.
7 Το γεγονός ότι ο ήµος Σάµου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2 του
Ν.3852/2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήµαρχοι.
8 Την αριθ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, «Ορκωµοσία των αιρετών των
ήµων εγκατάσταση  των  νέων  αρχών  και  εκλογή  µελών  των  συλλογικών οργάνων των ήµων (ηµοτική Περίοδος: 1η Σεπτεµβρίου 2014- 31η Αυγούστου
2019)»
9.  Τις διατάξεις των άρθ. 75, 88 και 89 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και 97 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/07-06-
2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.
11. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσία του ήµου Σάµου ΕΚ 864 Β΄/10-04-2013).
12. Την αριθ.27/280/28-02-2017 απόφαση του ηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων για το υπόλοιπο της ηµοτικής περιόδου.
13. Το   υπ.   αριθµ.   6225/23-03-2017   Πρωτόκολλο   Ορκωµοσίας   του   Εµµανουήλ
Ισιδώρου, του Ισιδώρου, ως ηµοτικού Συµβούλου του ήµου Σάµου
14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ήµου Σάµου.

Α π ο φ α σ ι ζ ε ι

Α. Ορίζει τον ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας Εµµανουήλ Ισιδώρου του Ισιδώρου, ως Αντιδηµάρχο του ήµου Σάµου χωρίς αντιµισθία, µε θητεία από την εποµένη της εκδόσεως της παρούσης έως 31/08/2019 και του µεταβιβάζει τις ακόλουθες κατά τόπον αρµοδιότητες για την ∆ηµοτική Ενότητα Μαραθοκάµπου:

1χει την ευθύνη περιβάλλοντος, πρασίνου καθαριότητας, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης στην ηµοτική Ενότητα Μαραθοκάµπου σε συνεργασία µε τον καθ ύλην αρµόδιο αντιδήµαρχο και µε τα µέσα που θα οριστούν από αυτόν.
2χει   την   ευθύνη   λειτουργίας   των   δηµοτικών   υπηρεσιών   που   είναι εγκατεστηµένες στην ∆ηµοτική Ενότητα Μαραθοκάµπου.
3.Παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των  έργων  και  εργασιών  που  εκτελούνται  στην
ηµοτική Ενότητα Μαραθοκάµπου.
4.Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα Μαραθοκάµπου.
5.Υπογράφει µε εξουσιοδότηση του ηµάρχου, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ηµοτικής Ενότητας Μαραθοκάµπου.
6.Τελεί πολιτικούς γάµους.
7.Συνεργάζεται µε τους Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους, που υπάγονται στην ∆ηµοτική Ενότητα Μαραθοκάµπου.
8.Συντονίζει  και  εποπτεύει  την  κατάρτιση  του  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  των
ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της ηµοτικής Ενότητας Μαραθοκάµπου.

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο ήµαρχος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και του ηµάρχου, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παπαγεωργίου Παρασκευάς, ο οποίος και αναπληρώνει τον ήµαρχο και όταν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται, τα εν λόγω καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Σεβαστάκης Χριστόδουλος.

Γ. Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού Σάµου και να αναρτηθεί στην «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην Ιστοσελίδα του  ήµου  Σάµου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ήµου Σάµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ 


ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ