30 Μαΐ 2017

4 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Σάμου.Η προκήρυξη

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 24 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολή αιτήσεων 15 Ιουνίου 2017.

Ακολουθεί η προκήρυξη .ΝΕΟ ΥΠΟΒΟΛΗ   ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ   ∆ΗΛΩΣΗΣ   ΑΠΟ   ΟΛΟΥΣ   ΤΟΥΣ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ απασχολούμενους   και     μη   απασχολούμενους στη  ∆ΕΗ    ή  ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ (βλ. παρ. 3 της  ενότητας «ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» της  παρούσας Ανακοίνωσης)
∆ιεύθυνση Παραγωγής Νησιών (∆ΠΑΝ)                             Ημερομηνία: 05-04-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2976


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ/∆ΕΗ  2/2017
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ∆ΕΗ Α.Ε.


Η  ∆ΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ
224).

2.    Το άρθρο 29 του N. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
38 Α΄).

3.   Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ημοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Νομικών  Προσώπων  ημοσίου  ∆ικαίου»  και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού.

4.    Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 ΕΚ 237 Α).

5 Την υπ’ αριθμ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./6/32089/31-01-2017 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο ημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
6.   Την υπ’ αριθμ.: 121/2016 (με αρ. πρωτ.:∆ΑΝΠΟ/26656/01-11-2016) Απόφαση ∆ιευθύνοντος
Συμβούλου της ΕΗ Α.Ε..
7.   Την υπ’ αριθμ.: ∆ΟΣΕ/11/03-02-2017 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων της ∆ιεύθυνσης
Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου της ∆ΕΗ Α.Ε.
8. Τον Κανονισμό κατάστασης Προσωπικού ΕΗ (ΚΚΠ/ΕΗ)  (ΦΕΚ 364/Α΄/07-10-1974).
9.    Το  υπ’  αριθμ.:  ∆Α∆Π/1482/24-03-2017  έγγραφο της  ∆ιεύθυνσης  Ανθρώπινου ∆υναμικού Παραγωγής της ∆ΕΗ Α.Ε.,  που αφορά την κατανομή των θέσεων στη ιεύθυνση Παραγωγής Νησιών και τους πίνακες ανά σταθμό της ∆.Π.Ν.

10. Το υπ’ αριθμ.: ∆ΠΑΝ/Φ.812/2977/05-04-2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο  της ∆ιεύθυνσης
Παραγωγής  Νησιών  (σχετικά  με  τον  έλεγχο  της  εντοπιότητας)  καθώς  και  το  από
11-04-2017E-MAIL (διευκρινίσεις για την ειδικότητα ∆Ε Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ) .Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου,  ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων


201


ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ


∆Ε Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ


8
Μήνες


3


202


ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ


∆Ε Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ


8
Μήνες


2


203


ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ
∆Ε Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών


8
Μήνες


1


204


ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ
∆Ε Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ


8
Μήνες


3


205


ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ


∆Ε Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών


8
Μήνες


1


206


ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ


ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ
∆Ε Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ


8
Μήνες


1


207


ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ


ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ


∆Ε Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών


8
Μήνες


1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης


Υπηρεσία


Έδρα υπηρεσίας


Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων


208


ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ


∆Ε Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών


8
Μήνες


1


209


ΑΣΠ ΧΙΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
∆Ε Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ


8
Μήνες


4


210


ΑΣΠ ΧΙΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων


8
Μήνες


1


211


ΑΣΠ ΧΙΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ


ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (∆ιοικητικού Οικονομικού


8
Μήνες


1


212


ΑΣΠ ΧΙΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ


∆Ε Υπαλλήλων Γραφείου


8
Μήνες


1


213


ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ


∆Ε Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ


8
Μήνες


2214ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ


∆Ε Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών


8
Μήνες1


215


ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ


ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ


∆Ε Υπαλλήλων Γραφείου


8
Μήνες


1


ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 ΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της  παρ. 1  του  άρθρου 2  της  ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα


210

ΤΕ Μηχανικών
Ειδικότητας Μηχανολόγων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

1)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ    ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  της ημεδαπής ή  ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή  αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή  ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

2)   Βεβαίωση  εγγραφής  στο  Βιβλίο  των  Πτυχιούχων  Ανωτέρων
Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.

3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)
υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον  οι   θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με   τα ανωτέρω προσόντα)

Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθμ. 1
και 2.

211

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (∆ιοικητικού Οικονομικού)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

1)Πτυχίο ή  δίπλωμα Αστικής και  Περιφερειακής Ανάπτυξης (από
1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών  (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή
∆ιεθνών  και  Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  ή  ∆ιεθνών  και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών  ή  ∆ιεθνών   Οικονομικών  Σχέσεων  και  Ανάπτυξης  ή
∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων      ή  ∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων  και Οργανισμών ή ∆ιοίκησης Τεχνολογιών ή ∆ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή  ∆ιαχείρισης  Ανθρωπίνων Πόρων  και  ∆ιοίκησης  ή
∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων  Αγροτικών  Προϊόντων  και  Τροφίμων  ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και  Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή  Ιστορίας-Αρχαιολογίας- Κοινωνικής          Ανθρωπολογίας     με      κατεύθυνση     ΚοινωνικήςΣελίδα 4 από 20
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής ∆ιοίκησης με κατεύθυνση   Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής   ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  ή  Λογιστικής  Χρηματοοικονομικής  και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης  Λειτουργιών   ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις :α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) ∆ιεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής  και  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  ή  Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και ∆ιοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε ∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή   Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων     ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισμού   ή   Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και ∆ημόσιας   ∆ιοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και ∆ιεθνών Σπουδών     ή     Πολιτικής  Επιστήμης  και  ∆ιεθνών  Σχέσεων     ή Πολιτικών Θεσμών και ∆ιεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και ∆ιεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης    ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών    της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  οι   θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με   τα ανωτέρω προσόντα)

Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με το ανωτέρω κύριο προσόν με αριθμ. 1.
Σελίδα 5 από 20
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα212 & 215
∆Ε Υπάλληλων Γραφείου
1)    ∆ίπλωμα    Επαγγελματικής    Κατάρτισης    (Ι.Ε.Κ)    οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και ∆ιοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
(ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
(ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και ∆ιοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,
ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

203, 205, 207, 208 & 214
∆Ε Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο Ηλεκτρολογικού Τομέα ΙΕΚ ή

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Απολυτήριος   Τίτλος   Κλάδου   Ηλεκτρολογίας   ενιαίου   Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Πτυχίο   Μέσης   Τεχνικής   Επαγγελματικής   Σχολής   Ηλεκτρολογικών
Ειδικοτήτων ή
Πτυχίο ή ίπλωμα  Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Ηλεκτρολογικού Τομέα
Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή
Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.∆. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) ΕΚ
46/Τ.Α.) Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή
Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντιστοίχου
Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας.

2)Άδεια   άσκησης   επαγγέλματος   Ηλεκτροτεχνίτη   ειδικότητας   ΣΤ’ Σταθμών Υποσταθμών ή βεβαίωση Αναγγελίας (Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α’ ειδικότητας) του Π.∆.108/2013.ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ,
σύμφωνα με   τις προβλεπόμενες διατάξεις.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1)Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ∆  Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντιστοίχου Κλάδου, Τομέα, Τμήματος ή Ειδικότητας.


Σελίδα 6 από 20
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2)Άδεια   άσκησης   επαγγέλματος   Ηλεκτροτεχνίτη   ειδικότητας   ΣΤ’ Σταθμών Υποσταθμών ή βεβαίωση Αναγγελίας (Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α’ ειδικότητας) του Π.∆.108/2013.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ,
σύμφωνα με   τις προβλεπόμενες διατάξεις.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα ανωτέρω προσόντα)
1)Οποιοδήποτε     πτυχίο     ή     δίπλωμα     ή     απολυτήριος     τίτλος
ευτεροβάθμιας  ή  Μεταδευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Σχολής της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2)Άδεια   άσκησης   επαγγέλματος   Ηλεκτροτεχνίτη   ειδικότητας   ΣΤ’ Σταθμών Υποσταθμών ή βεβαίωση Αναγγελίας (Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α’ ειδικότητας) του Π.∆. 108/2013.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ,
σύμφωνα με   τις προβλεπόμενες διατάξεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.∆.108/2013, εφόσον στη βεβαίωση αναγγελίας  δεν  αναγράφεται  η  αρχική  άδεια  και  η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,  οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.201, 202, 204, 206, 209 &
213
∆Ε Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή
Πτυχίο  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  Μηχανολογικού  Τομέα  ή
Τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή
Απολυτήριος   Τίτλος   Κλάδου   Μηχανολογίας   Ενιαίου   Πολυκλαδικού
Λυκείου ή
Πτυχίο   Μέσης   Τεχνικής   Επαγγελματικής   Σχολής   Μηχανολογικών
Ειδικοτήτων ή
Πτυχίο ή ίπλωμα  Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή
Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.∆. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) ΕΚ
46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή
Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου
Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας.

2)Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Πρακτικού  Μηχανικού  Κινητήριων


Σελίδα 7 από 20
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Μηχανών    οποιασδήποτε    ειδικότητας    τουλάχιστον    Γ’    τάξης    ή
Αρχιτεχνίτη  Μηχανικού  3ης  ειδικότητας  του  Π.∆.   115/2012,  ή
∆ίπλωμα   (επαγγελματική  άδεια)   τουλάχιστον  Γ΄   τάξης   Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια)
Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ,
σύμφωνα με   τις προβλεπόμενες διατάξεις.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1)Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ Μηχανολογικής κατεύθυνσης ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντιστοίχου Κλάδου, Τομέα, Τμήματος ή Ειδικότητας.

2)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών  οποιασδήποτε  ειδικότητας  τουλάχιστον  Γ’  τάξης  ή Αρχιτεχνίτη  Μηχανικού  3ης   ειδικότητας  του   Π.∆.   115/2012  ή
∆ίπλωμα   (επαγγελματική  άδεια)   τουλάχιστον  Γ΄   τάξης   Μηχανικού
Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια)
Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι  ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με   τις προβλεπόμενες διατάξεις.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα ανωτέρω προσόντα)

1)Οποιοδήποτε     πτυχίο     ή     δίπλωμα     ή     απολυτήριος     τίτλος
∆ευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Σχολής της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών  οποιασδήποτε  ειδικότητας  τουλάχιστον  Γ’  τάξης  ή Αρχιτεχνίτη  Μηχανικού  3ης   ειδικότητας  του   Π.∆.   115/2012  ή
∆ίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ,
σύμφωνα με   τις προβλεπόμενες διατάξεις.


Σελίδα 8 από 20
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόνταΣημείωση:   Οι   υποψήφιοι   που   διαθέτουν   τα   ανωτέρω   Κύρια Προσόντα ή τα Προσόντα της Α΄ ή Β΄ Επικουρίας, θα απασχοληθούν σε εργασίες λειτουργίας ή συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού των προαναφερθέντων ΑΣΠ και ΤΣΠ.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1)Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή

Πτυχίο  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  Μηχανολογικού  Τομέα  ή
Τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή
Απολυτήριος   Τίτλος   Κλάδου   Μηχανολογίας   Ενιαίου   Πολυκλαδικού
Λυκείου ή
Πτυχίο   Μέσης   Τεχνικής   Επαγγελματικής   Σχολής   Μηχανολογικών
Ειδικοτήτων ή
Πτυχίο ή ίπλωμα  Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή
Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.∆. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) ΕΚ
46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή
Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου
Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας.

2)Άδεια   άσκησης   επαγγέλματος   Πρακτικού   Μηχανικού   Συντηρητή απλών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων τουλάχιστον Γ΄ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού τουλάχιστον 2ης  ειδικότητας του Π.∆.115/2012 ή επαγγελματική άδεια (Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου) ή Βεβαίωση Αναγγελίας του Π.∆. 115/2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω Άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ,
σύμφωνα με   τις προβλεπόμενες διατάξεις.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1)Πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη ή  Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας ή  Τεχνίτη Χυτηρίων ή    Τεχνίτη  Μηχανών  Εσωτερικής  Καύσης  ή    Τεχνίτη  Στροβίλων  
Λεβήτων ή Μηχανών Αεροσκαφών
ή

Πτυχίο   Σχολών   Μαθητείας   Ο.Α.Ε.∆.   ειδικότητας   Μηχανοτεχνίτη  ή Τεχνίτη Μηχανών    Εσωτερικής    Καύσης    ή    Τεχνίτη    Ναυπηγικής Βιομηχανίας ή Μηχανικοί Κατασκευής Εργαλειοσυστημάτων ή Μηχανικοί


Σελίδα 9 από 20
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Συντήρησης Χειρισμού Εργαλειομηχανών.

2) Βεβαίωση αναγγελίας του Π.∆. 115/2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η  ανωτέρω  βεβαίωση  πρέπει  να  είναι  σε ισχύ, σύμφωνα με   τις προβλεπόμενες διατάξεις.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.∆115/2012,  εφόσον στην νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια   και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,  οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.Σημείωση: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα ανωτέρω   Προσόντα της Γ΄ ή ∆΄ Επικουρίας, θα απασχοληθούν σε εργασίες συντήρησης του  βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού των Μονάδων των ΑΣΠ και ΤΣΠ και θα βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη ατόμου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.),    για   όσους   υποψήφιους   επικαλούνται   Πολυτεκνική   ιδιότητα   και   τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, (όπου απαιτείται) υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.


Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/∆ΕΗ)  με  σήμανση έκδοσης  «30-03-2017» για  την  πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής ΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ∆ΕΗ ΑΕ».

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α.  Οι  υποψήφιοι  που  διαθέτουν  τα  απαιτούμενα  προσόντα  κατατάσσονται  σε  πίνακες  κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

Για τις θέσεις με κωδικούς: 201

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ

1. Προηγούνται οι ∆ημότες της ημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης της ∆ημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του ∆ήμου Λέσβου από την οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

2.  Έπονται οι ∆ημότες των υπόλοιπων ∆ημοτικών  και Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης (Λουτρών, Μόριας, Παμφίλων, Αγίας Μαρίνης, Αλυφαντών, Αφάλωνος, Παναγιούδας, Ταξιαρχών) (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

3.  Έπονται οι ∆ημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, ∆ημοτικών
Ενοτήτων (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας):

   ∆ημοτική Ενότητα Λουτροπόλεως Θέρμης (∆ημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θέρμης,
Τοπική Κοινότητα Κώμης, Μιστεγνών, Νέων Κυδωνιών, Πηγής, Πύργων Θέρμης).
   ∆ημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα (Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου, Ιππείου, Κάτω Τρίτους, Κεραμείων, Λάμπου Μύλων, Μυχού, Συκούντος, Κούταλης, Πεδινού, Πορτιανού, Τσιμανδρίων).

4.    Έπονται οι ∆ημότες των υπολοίπων ημοτικών Ενοτήτων των ∆ήμων του Νομού Λέσβου
(΄   Βαθμός Εντοπιότητας).

5.  Έπονται οι ∆ημότες των ήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

Για τις θέσεις με κωδικούς: 202 & 203

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ

1.    Προηγούνται οι  ∆ημότες  της  ∆ημοτικής  Κοινότητας Μυριναίων της  ∆ημοτικής  Ενότητας Μύρινας, του ∆ήμου Λήμνου από την οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ (Α΄Βαθμός Εντοπιότητας).
2.      Έπονται  οι  ∆ημότες  των  υπόλοιπων  Τοπικών  Κοινοτήτων  της  ∆ημοτικής  Ενότητας Μύρινας, του ∆ήμου Λήμνου (Θάνους, Κάσπακα, Κορνού, Πλατέος) (Β΄Βαθμός Εντοπιότητας).
3.      Έπονται οι ∆ημότες των πλησιέστερων ∆ημοτικών Ενοτήτων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ (Γ΄Βαθμός Εντοπιότητας):
      ∆ημοτική Ενότητα Ατσικής (Τοπική Κοινότητα Αγίου ∆ημητρίου, Ατσικής, Βάρους, ∆άφνης,
Καρπασίου, Καταλάκκου, Σαρδών)
          ∆ημοτική   Ενότητα   Μούδρου   (Τοπική   Κοινότητα   Μούδρου,   Καλλιοπής,   Καμινίων, Κοντοπουλίου, Λύχνων, Παναγίας, Πλάκας, Ρεπανιδίου, Ρουσσοπουλίου, Ρωμανού, Σκανδαλίου, Φισίνης).
      ∆ημοτική  Ενότητα Νέας Κούταλης (Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων, Καλλιθέας, Κοντιά,
Λιβαδοχωρίου, Νέας Κούταλης, Πεδινού, Πορτιανού, Τσιμανδρίων).

4.     Έπονται οι ∆ημότες των υπολοίπων ημοτικών Ενοτήτων των ήμων του Νομού Λέσβου
(΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
5.     Έπονται οι ∆ημότες των ήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε΄ Βαθμός Εντοπιότητας).Για τις θέσεις με κωδικό: 204 & 205

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ

1.  Προηγούνται οι ∆ημότες της Τοπικής Κοινότητας Κοκκαρίου της ημοτικής Ενότητας Βαθέος του ήμου Σάμου από την οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
2.       Έπονται οι ∆ημότες  των υπολοίπων ∆ημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ημοτικής Ενότητας Βαθέος του ∆ήμου Σάμου, (∆ημοτική Κοινότητα Βαθέος, Σαμίων, Τοπική Κοινότητα Αμπέλου, Βουρλιωτών, Μανολατών, Παλαιοκάστρου, Σταυρινήδων) (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

3. Έπονται οι ∆ημότες των πλησιέστερων ∆ημοτικών Ενοτήτων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας):

                   ∆ημοτική   Ενότητα  Καρλαβασίων  (∆ημοτική  Ενότητα  Καρλοβασίων Τοπική Κοινότητα            Αγίων    Θεοδώρων,    ∆ρακαίων,    Καστανέας,    Κονταιικών,    Κοντακαιίκων, Κοσμαδαίων, Λέκας, Πλατάνου, Υδρούσης).

                ∆ημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου (∆ημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου, Τοπική
Κοινότητα Καλλιθέας, Κουμαιίκων, Νεοχωρίου, Σκουραιϊκων).

                   ∆ημοτική  Ενότητα Πυθαγορείου (∆ημοτική  Κοινότητα Μυτιληνιών, Παγώνδου, Πυθαγορείου,  Χώρας,   Τοπική   Κοινότητα   Κουμαραδαίων,  Μαυρατζαίων,  Μεσογείου, Μύλων, Πανδρόσου, Πύργου, Σπαθαραίων).

4.  Έπονται οι ∆ημότες των υπολοίπων ημοτικών Ενοτήτων των ήμων του Νομού Σάμου (∆΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

5.  Έπονται οι ∆ημότες των ∆ήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

Για τις θέσεις με κωδικό: 206 & 207

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ

1.  Προηγούνται οι ∆ημότες της ημοτικής Κοινότητας Αγίου Κήρυκου της ημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου του ήμου Ικαρίας από την οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για        τις   εγκαταστάσεις   και   τις   ανάγκες   ανάπτυξης   του   ΤΣΠ   ΙΚΑΡΙΑΣ   ΄   Βαθμός Εντοπιότητας).

2.  Έπονται οι ∆ημότες  των υπόλοιπων Τοπικών Κοινοτήτων της ημοτικής Ενότητας Αγίου
Κηρύκου του ∆ήμου Ικαρίας (Περδικίου, Χρυσοστόμου) (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

3.  Έπονται οι ∆ημότες των πλησιέστερων, ∆ημοτικών Ενοτήτων στις εγκαταστάσεις του ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ, του ∆ήμου Ικαρίας (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας):

    ∆ημοτική   Ενότητα   Ευδήλου   (Τοπική   Κοινότητα   Αρεθούσης,   ∆άφνης,   Ευδήλου,
Καραβοστάμου, Μαγγανίτου, Φραντάτου).

    ∆ημοτική   Ενότητα  Ραχών  (∆ημοτική  Κοινότητα  Ραχών,  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου
Πολυκάρπου, Καρκιναγρίου).

4.  Έπονται οι ∆ημότες των υπολοίπων ημοτικών Ενοτήτων των ∆ήμων του Νομού Σάμου (∆΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

5.  Έπονται οι ∆ημότες των ήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

Για τη θέση με κωδικό: 208

ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ1. Προηγούνται οι ημότες του ήμου Αγαθονησίου από τον οποίο απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν                         εκτάσεις   για   τις   εγκαταστάσεις   και   τις   ανάγκες   ανάπτυξης   του   ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
2.  Έπονται οι ∆ημότες του πλησιέστερου στις εγκαταστάσεις του ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, του
∆ήμου Σάμου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκαρίου της ημοτικής Ενότητας Βαθέος του ήμου
Σάμου (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
3.      Έπονται οι ∆ημότες των υπολοίπων ημοτικών Ενοτήτων των ∆ήμων του Νομού Σάμου (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

4.     Έπονται οι ∆ημότες των ήμων όλων των Νομών της Χώρας (΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

Για τις θέσεις με κωδικούς: 209, 210, 211 & 212.

ΑΣΠ ΧΙΟΥ

1.  Προηγούνται οι ∆ημότες της ημοτικής Κοινότητας Θυμιανών της ∆ημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά του  ∆ήμου  Χίου από την οποία απαλλοτριώθηκαν ή  αγοράστηκαν εκτάσεις για  τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΣΠ ΧΙΟΥ (Α΄Βαθμός Εντοπιότητας).

2.  Έπονται οι ∆ημότες της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου της ∆ημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά του ήμου Χίου (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

3.  Έπονται οι ∆ημότες των πλησιέστερων ημοτικών Ενοτήτων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ ΧΙΟΥ (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας):

   ∆ημοτική Ενότητα Χίου (∆ημοτική Κοινότητα Χίου).

   ∆ημοτική Ενότητα Ιωνίας (∆ημοτική Κοινότητα Καλλιμασιάς, Νενήτων, Τοπική Κοινότητα Βουνού, Έξω ∆ιδύμας, Θολοποταμίου, Καταρράκτου, Κοινής, Μέσα ιδύμας, Μυρμηγκίου, Παγίδος, Φλατσίων).

   ∆ημοτική Ενότητα Καμπόχωρων (Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Συκούση, Βαβιλών,
Βασιλεωνοίκου, Βερβεράτου, ∆αφνώνος, Ζυφιά, Χαλκείου).

4.  Έπονται οι  ∆ημότες  των  υπολοίπων ημοτικών  Ενοτήτων των  ∆ήμων  του  Νομού  Χίου
(΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

5.  Έπονται οι ∆ημότες των ∆ήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

Για τις θέσεις με κωδικούς: 213, 214 & 215

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ

1.    Προηγούνται  οι   ∆ημότες   του   ∆ήμου   Σκύρου  από   τον   οποίο   απαλλοτριώθηκαν  ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
2.    Έπονται οι ∆ημότες των πλησιέστερων δημοτικών ενοτήτων στις εγκαταστάσεις του ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας):
    ∆ημοτική  Ενότητα  Κύμης  ύμης,  Ανδρωνιάνων,  Άνω  Ποταμιάς,  Βιτάλων,  Ενορίας,
Καλημεριάνων, Μαλετιάνων, Μετοχίου ∆ιρφύων, Οξυλίθου, Πλατάνας, Πύργου, Ταξιαρχών)
    ∆ημοτική Ενότητα Κονίστρων (Αγίου Βλασίου, Άνω Κουρουνίου, Βρύσης, Καδίου, Κάτω
Κουρουνίου, Κήπων, Κονιστρών, Κρεμαστού, Μακρυχωρίου, Μανικίων, Μονοδρύου).
    ∆ημοτική  Ενότητα  Αυλώνος  (Αγίου  Γεωργίου,  Αυλωναρίου,  Αχλαδερής,  Νεοχωρίου,
Οκτωνιάς, Ορίου, Πυργίου, Ωρολογίου).
3.  Έπονται οι ∆ημότες των υπολοίπων ∆ημοτικών Ενοτήτων των ήμων του Νομού Ευβοίας (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
4. Έπονται οι ∆ημότες των ∆ήμων όλων των Νομών της Χώρας (΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

Β. Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό βεβαίωση) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του ∆ήμου ότι είναι  δημότες του συγκεκριμένου ∆ήμου με ρητή σ’ αυτό αναφορά της ∆ημοτικής Ενότητας ή/και της Τοπικής/∆ημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, επίπεδα εντοπιότητας.

Οι  υποψήφιοι  χωρίς  ελληνική  ιθαγένεια  που  είναι  πολίτες  Κράτους   Μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητα του δημότη, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο ∆ήμο,  πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), στην οποία να αναγράφεται ότι διαμένουν μόνιμα σε συγκεκριμένη ∆ημοτική ή Τοπική Κοινότητα ή
∆ημοτική Ενότητα των ως άνω δήμων, κατά τον ελάχιστο χρόνο που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και απαιτείται για την εγγραφή ελλήνων πολιτών στα δημοτολόγια αυτών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) μήνες                     1          2          3             4                 5                 6                 7                 8                 9                10               11               12 και άνω μονάδες                0          0          0           200             275             350             425             500             575             650             725                    800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων                       3*             4                 5                 6              7                8                 9             10               11              12           ….
μονάδες                                 150            200            250            300          350            400             450          500             550            600          ….
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων                        3
μονάδες                                 120

6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
μονάδες
30
60
110
7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδες
50
100
150
200
250
….
9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για Ε με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
κατηγορία ∆Ε
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
μονάδες
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας            1         2          3         4        5         6          7          8          9         10        11        12        13        14        …         57          58          59        60 και άνω
μονάδες                        7        14        21       28      35       42        49        56        63        70        77        84        91        98        …        399        406        413             420
11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 3”)

ποσοστό αναπηρίας      50%
60%
μονάδες                         150
180
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 2”)
ποσοστό αναπηρίας      50%         …         60%         …         67%         …         70%       
μονάδες                         100          …          120          …          134          …          140          ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ∆Ε


ς βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ210

Η   εμπειρία   λαμβάνεται   υπόψη   μετά   την   ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου  (ΣΟΧ/∆ΕΗ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
211, 212 & 215
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/∆ΕΗ)
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
201, 202,203, 204,
205, 206, 207, 208,
209, 213 & 214
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση,  από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας ή άλλης επαγγελματικής άδειας.
(Για τις άδειες ή βεβαιώσεις των  Π.∆ 115/2012 και Π.∆.108/2013 βλέπε σχετική Επισήμανση στα αντίστοιχα Προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης).


Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου  (ΣΟΧ/∆ΕΗ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΕΗ) με σήμανση έκδοσης  «30-03-2017» για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ∆ΕΗ ΑΕ» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/∆ΕΗ)  με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ∆ΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1.    Όλοι  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  έχουν  την  υγεία  και  φυσική  καταλληλότητα που  θα  τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

2.  Τονίζεται  ιδιαιτέρως  ότι  οι  υποψήφιοι  που  θα  προσληφθούν  θα  απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.


 Όσοι προσληφθούν για τις θέσεις με κωδικό 201, 202, 204, 206, 209 & 213 και διαθέτουν είτε τα Κύρια Προσόντα, είτε τα Προσόντα της Α΄   ή   Β΄ Επικουρίας, θα απασχοληθούν σε εργασίες λειτουργίας ή συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού των προαναφερθέντων ΑΣΠ και ΤΣΠ ενώ όσοι διαθέτουν τα Προσόντα της Γ΄ ή ΄ Επικουρίας,  θα απασχοληθούν σε εργασίες συντήρησης του βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού των Μονάδων των ΑΣΠ και ΤΣΠ και θα βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη ατόμου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.

  Όσοι προσληφθούν για τη θέση με κωδικό 203, 205, 207, 208 & 214 θα απασχοληθούν σε εργασίες λειτουργίας ή συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των προαναφερθέντων ΑΣΠ και ΤΣΠ.

3.       ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι υποψήφιοι, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του Κεφαλαίου ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  ΣΟΧ/∆ΕΗ  με  σήμανση έκδοσης  «30-03-2017», οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ∆ΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της  και αν έχουν απασχοληθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία  3ετία, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης (∆Ε∆ΗΕ  ΑΕ, Α∆ΜΗΕ ΑΕ,
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

4.       Για τις ειδικότητες των κατηγοριών ΤΕ και Ε  η υποβολή τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτούμενων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα πιστοποιητικά της Ανώτερης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων  Ελλάδας .Σ.Π.Ε.),  για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα και τα  πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ (όπου απαιτείται), υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.


Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά   που προβλέπονται στα σημεία 18 και 19 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ/ΕΗ  με σήμανση έκδοσης  30-03-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/∆ΕΗ)  με  σήμανση έκδοσης  «30-03-2017» για  την  πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής ΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ∆ΕΗ ΑΕ».

Μετά  την  τελευταία  αναμόρφωση  του  ανωτέρω  Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης
«30-03-2017»  επισημαίνεται  τροποποίηση  σχετικά  με  την  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ∆ΕΗ Ή ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΤΗΣ .ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες των  Νομών Εύβοιας, Λέσβου, Σάμου, Χίου και
∆ωδεκανήσου,  εφόσον εκδίδονται. Σε  περίπτωση που  εκδίδεται μία  εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με  το  «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/∆ΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής  (ΑΗΣ/ΥΗΣ)  και  αυτόνομους  και  τοπικούς  Σταθμούς  Παραγωγής  των  νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ∆ΕΗ  ΑΕ» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με ημερομηνία έκδοσης «22-01-2016»] να γίνει στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των  δημοτικών καταστημάτων των  ∆ήμων,  όπου  αυτά  εδρεύουν. Θα  συνταχθεί και  σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί  αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax:
210-6467728 ή 213-1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.∆ΕΗ - ΛΙΓ/ΧΕΙΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η  εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

1.       Για  τις  θέσεις  του  ΑΣΠ  ΛΕΣΒΟΥ: Γραφεία  ΑΣΠ  ΛΕΣΒΟΥ,  οδός  ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ, Περιοχή ΚΟΥΡΤΖΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81100, αρμόδια υπάλληλος κα ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Μαρία, τηλ.: 22510-26120.
2.  Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ : Γραφεία ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ, Περιοχή ΑΥΛΩΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ,
Τ.Κ.: 81400, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ, τηλ.: 22540-22831.

3.  Για  τις  θέσεις  του  ΑΣΠ  ΣΑΜΟΥ,  ΤΣΠ  ΙΚΑΡΙΑΣ &  ΤΣΠ  ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ: Γραφεία  ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ, Περιοχή ΚΟΚΚΑΡΙ ΣΑΜΟΥ, Τ.Κ.: 83100, αρμόδια υπάλληλος κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α., τηλ.:

4.  Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΧΙΟΥ : Γραφεία ΑΣΠ ΧΙΟΥ, Περιοχή ΛΕΥΚΝΙΑ ∆ήμου Αγίου Μηνά,
Τ.Κ.: 82100, αρμόδια υπάλληλος κ. ΚΑΜΑΡΑ∆ΟΣ Μιχαήλ τηλ.: 22710-44515.

5.  Για τις θέσεις του ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ: Γραφεία ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ, Περιοχή ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ, ΣΚΥΡΟΣ,
Τ.Κ.: 34007, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΦΕΡΓΑ∆ΗΣ Μηνάς, τηλ.: 22220-93439


Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες  αιτήσεις  συνεπάγεται  αυτοδικαίως  σε  κάθε  περίπτωση  ακύρωση  όλων  των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των ∆ήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που  αυτή  θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί  τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο διαδικτυακό τόπο της ∆ΕΗ ΑΕ (www.dei.grγ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
 ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν  πρόσβαση  στα  έντυπα  μέσω  της  διαδρομής:  Πολίτες    Έντυπα   ιαδικασίες  
∆ιαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η Υπηρεσία μας   επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων  του  νόμου  (όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  της  ανακοίνωσης).  Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1.    Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).

2.    Μεταξύ  των  υποψηφίων  με  την  ίδια  εντοπιότητα  προηγούνται  οι  έχοντες  τα  κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά ΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

3.       Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια  (χρόνος  ανεργίας,  πολυτεκνική  ιδιότητα,  τριτεκνική  ιδιότητα,  αριθμός  ανήλικωντέκνων μονογονεϊκή   ιδιότητα,βαθμός   βασικού   τίτλου   σπουδών,   εμπειρία αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).

4.    Στην περίπτωση  ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20)  ημέρες  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  συμμετοχής,  τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων  στα καταστήματα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει  άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί  και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί  αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210-6467728 ή 213-1319188.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €),   που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΒΟΛΟ»  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ  (www.asep.gr),  είτε  από
∆ημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).   Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να αναγράφουν  σ’ αυτή τα πλήρη στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή: ΕΗ Α.Ε. / /νση Παραγωγής Νησιών (∆ΠΑΝ),  Αριθμ.  Πρωτ.:  2976,  Ημερομηνία:  05-04-2017,  (για  την  ανακοίνωση  ΣΟΧ/∆ΕΗ
2/2017).

Η Υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η Υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από  το  ΑΣΕΠ  είτε  λόγω  αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για  το


υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.


ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/∆ΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ∆ΕΗ  ΑΕ» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.∆ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3, ii) επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες  κανονιστικές ρυθμίσεις·  και  iii)  τα  δικαιολογητικά που  απαιτούνται  για  την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα : (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-01-2016»,   μέσω των διαδικτυακών τόπων της ∆ΕΗ  ΑΕ (www.dei.gr), καθώς και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) μέσω  της  ίδιας  διαδρομής που  ακολουθείται και  για  την  αναζήτηση του  εντύπου  της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα   Πολίτες   Έντυπα ∆ιαδικασίες    ∆ιαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Για τη ∆ΕΗ A.E.
∆. Αναγνώστου
∆ιευθυντής Παραγωγής Νη