3 Μαΐ 2017

Γενική Συνέλευση των Μελών του «Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθέος Σάμου ο Καπετάν Λαχανάς »

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 13η Μαΐου , ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, στο χώρο του συλλόγου στην περιοχή ‘’Ποταμάκι’’ προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης έτους 2015-2017 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του συλλόγου.

2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης .

3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Εκλογή ελεγκτικής επιτροπής.

5.Απαλλαγή των Μελών της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να υποβάλλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι Τακτικού και Αναπληρωματικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, στην Γενική Γραμματέα κα. Χατζηγεωργίου Ελένη.