3 Ιουλ 2017

3η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Σ Σάμου

Καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην 3η Τακτική Γενική Συνέλευση στις  16 Ιουλίου 2017 (1η συνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, θα γινει την Κυριακή  23 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην πόλη της Σάμου.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΄Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από ανάληψη καθηκόντων έως και 30/06/2017.

2. ΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από ανάληψη καθηκόντων έως και 30/06/2017

3. Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π - Απολογισμός χρήσεως 2016.

Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2016 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2017.

4. Α) ΄Εκθεση Τρυγητού 2016.

Β) Πρόγραμμα Τρυγητού 2017.

5. Εγκρίσεις συμβάσεων με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6. ΄Εγκριση εξόδων κίνησης, διαμονής και παράστασης των μελών του ΔΣ και ΕΣ.

7. ΄Εγκριση αμοιβής ορκωτών λογιστών για την διαχειριστική χρήση του Συνεταιρισμού, από 01/01/2017 έως 31/12/2017.

8. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη σε Επενδυτικό πρόγραμμα του Μέτρου 4.2 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.