15 Δεκ 2017

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Σάμου

Μετά την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο που διεξήχθη την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου ο προϋπολογισμός του Δήμου Σάμου για το 2018.


Το Τμήμα προϋπολογισμού ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ετήσιο Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο προϋπολογισμός όπως καταρτίστηκε τηρεί όλες τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, τα ποσά, που κατανεμήθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Σάμου, παραλληλίστηκαν με τον απολογισμό του έτους 2016, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν αποτελεσματικά όλους τομείς δράσεις του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό προβλέπεται η κατανομή του 15% σε μισθολογικό κόστος, 12% σε λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, 43 % σε Έργα και Επενδύσεις καθώς επίσης και 30 % σε πληρωμές Παλαιών Οικονομικών Εκκρεμοτήτων.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα του Δήμου υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 39.442.292,95 ευρώ, ενώ το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης υπολογίζεται στο ύψος τον 2.680.000,00 ευρώ. Τα έξοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 41.772.942,28 ευρώ, με το Αποθεματικό, για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών να ανέρχεται στο ύψος των 349.340,67 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του έτους 2018, όπως κατατέθηκε και εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου έκλεισε ισοσκελισμένος ( συμφωνία εσόδων – εξόδων ) στο ποσό των 42. 122. 282,95 ευρώ.


Τέλος, επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται 43 συγχρηματοδοτούμενα έργα ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Το 55% των οφειλών τρίτων προς το Δήμο Σάμου, το σύνολο των οποίων ( οφειλών) ανέρχεται στο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, είναι αυτή τη στιγμή σε ρύθμιση.