2 Απρ 2019

Οι δεσμεύσεις της “Ανατροπής” για το νέο δημοτικό συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο, όπως ορίζει η νομοθεσία, είναι ένα από τα πέντε όργανα που διοικούν τον δήμο. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ νόμου στην
αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή που το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αντιδημοκρατικής και μη πολιτισμένης διοίκησης, είτε της δημοτικής αρχής είτε του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο έχασε τον ρόλο που όφειλε να έχει, κατάντησε διακοσμητικό και αναποτελεσματικό. Επιπρόσθετα, μη τηρώντας την τυπική νομοθεσία, έγινε και χώρος απροσπέλαστος από τους πολίτες.
Η “Ανατροπή”, με υποψήφιο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου τον Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, πιστεύοντας ατράνταχτα στην δημοκρατία και στην πολιτισμένη συζήτηση, θέτει τις αρχές ώστε το δημοτικό συμβούλιο να κερδίσει την αίγλη που του αξίζει, να πάψει να είναι ανενεργό ή ασύδοτο. Καθώς έως τώρα λειτουργούσε σε ένα μη πολιτισμένο περιβάλλον, στοχεύουμε στο να γίνει συνεργάσιμο με τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς, ώστε να αποφασίζονται, τόσο τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία θέματά του, όσο και θέματα προγραμματισμού, ιδεών, και προοπτικής για το μέλλον του τόπου. Επιπρόσθετα, δέσμευση της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή” είναι, ακόμη και τα ζητήματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δημάρχου, να συζητούνται και να λαμβάνουν έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον πρόκειται για θέματα υψηλής σημασίας.
Οι δεσμεύσεις μας για το νέο δημοτικό συμβούλιο είναι οι εξής:
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης ως μοναδικό θέμα του πρώτου δημοτικού συμβουλίου, κατά την έναρξη της νέας θητείας και μετά το τυπικό συμβούλιο εκλογής του προεδρείου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής, θα είναι η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και η μεταρρύθμιση του κανονισμού λειτουργίας του, ώστε να αποφασιστούν διαδικαστικά θέματα, να επανακαθοριστούν η σειρά και οι χρόνοι ομιλίας των ομιλητών και να αποφασιστούν ώρες, ημέρες συμβουλίου και ανώτερος αριθμός θεμάτων συζήτησης.
 2. Αναβάθμιση του ρόλου του προεδρείου, ώστε πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας ως συλλογικό όργανο να έχουν ουσιαστική και ουσιώδη συμμετοχή στην λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Οι τρεις αυτοί θεσμικοί φορείς θα συνεδριάζουν 2 μέρες πριν το προγραμματισμένο συμβούλιο, ώστε να συζητούν τα θέματα και να έχουν πλήρη γνώση για καθένα ξεχωριστά.
 3. Προγραμματισμένη ομαδική ενημέρωση των επικεφαλής των παρατάξεων, μια ημέρα πριν την συνεδρίαση του συμβουλίου, από το προεδρείο με την συμμετοχή του δημάρχου, όπου θα λύνονται τυχόν απορίες επί των θεμάτων συζήτησης και θα προγραμματίζεται η σωστή ροή συζήτησης της επόμενης ημέρας.
 4. Αποστολή πλήρων εισηγήσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, μόνο αν είναι πραγματικά έκτακτο θέμα ή κατεπείγον.
 5. Λειτουργία της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου, παρουσία και προϊσταμένων τμημάτων, και κατά τις απογευματινές ώρες μία ημέρα και δύο ημέρες πριν το προγραμματισμένο συμβούλιο, ώστε οι δημοτικοί σύμβουλοι να μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες επί των θεμάτων της συνεδρίασης.
 6. Θέσπιση ειδικής συνεδρίασης αφιερωμένης στον προγραμματισμό έργων των κοινοτήτων, όπου οι πρόεδροι των κοινοτήτων θα ενημερώνουν το σώμα για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, αλλά και για τις προτάσεις που έχουν. Η συνεδρίαση αυτή θα διεξάγεται ετήσια, προ των συνεδριάσεων τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
 7. Πρόσκληση των προέδρων των κοινοτήτων σε κάθε συμβούλιο. Για κάθε θέμα συζήτησης, θα υπάρχει προκαθορισμένος χρόνος ομιλίας και τοποθετήσεων οποιουδήποτε προέδρου για το συγκεκριμένο θέμα, είτε αφορά την κοινότητά του είτε όχι.
 8. Επικαιροποίηση του δικαιώματος ψήφου των προέδρων, όταν το θέμα έχει σχέση με την κοινότητα αυτών, αλλά και επέκταση αυτού του δικαιώματος για όλους τους προέδρους όταν το θέμα συζήτησης έχει έμμεση σχέση με τις κοινότητές τους, π.χ. στην ψήφιση τεχνικού προγράμματος πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι οι πρόεδροι.
 9. Θέσπιση χρόνου ερωτήσεων ή τοποθετήσεων οποιουδήποτε δημότη ή φορέα σε κάθε θέμα συζήτησης του συμβουλίου.
 10. Θέσπιση ειδικών ετήσιων συνεδριάσεων, διαχωρισμένες σε τομείς ή κλάδους, όπου θα καλούνται ως εισηγητές οι διάφοροι σύλλογοι, σωματεία ή φορείς της Σάμου (π.χ. εθελοντικά κλιμάκια, αθλητικοί, πολιτιστικοί σύλλογοι κτλ) και θα ενημερώνουν το σώμα για τις ετήσιες προγραμματισμένες δράσεις τους και για την συμμετοχή ή βοήθεια που επιθυμούν από τον δήμο.
 11. Θέσπιση ειδικής συνεδρίασης, αφιερωμένη στην παιδεία και στους νέους, όπου θα λαμβάνονται αποφάσεις στήριξης των νέων και οργάνωσης μελλοντικών ευκαιριών, ύστερα από τοποθετήσεις από τους σχετικούς φορείς της Σάμου, εκπροσώπους σχολείων, εκπαιδευτικών και γονέων, αλλά και από επιστημονικούς φορείς.
 12. Προσομοίωση δημοτικού συμβουλίου νέων, στο πρότυπο της Βουλής των Εφήβων και των αντίστοιχων προσομοιώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης θα είναι η παρότρυνση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των νέων ανθρώπων να εκφράσουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο δημοκρατικού διαλόγου, να εξοικειωθούν με την λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και να συμμετέχουν με ένα διαδραστικό τρόπο στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
 13. Διεξαγωγή προγραμματισμένων συμβουλίων και σε άλλες περιοχές εκτός από την έδρα του δήμου, όπου θα καταβάλλεται προσπάθεια να συζητούνται θέματα της συγκεκριμένης περιοχής και θα δίνεται η ευκαιρία σε δημότες από όλη τη Σάμο να παρακολουθούν και να τοποθετούνται πάνω σε αυτά.