6 Οκτ 2020

Συντονιστές διαχείρισης COVID-19 του Δήμου Ανατολικής Σάµου


Τον κ. Ευγένιο ∆ελώνη, (Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών) ως συντονιστή διαχείρισης COVID-19 του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου, µε αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Καραδηµητρίου (∆.Ε. ∆ιοικητικού) όρισε ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο του Πρωτόκολλου Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του ∆ηµοσίου Τοµέα (εξαιρουμένων των Υ̟πηρεσιών Υγείας και των Σχολείων) του Ε.Ο.∆.Υ, αλλά και την ανάγκη λήψης προστασίας προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του COVID-19.