16 Ιουν 2022

Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος για το κολυμβητήριο Καρλοβάσου

 


ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια από τότε που το έργο εντάχθηκε, τότε, στο πρόγραμμα “Ελλάδα 2004’’, το Κολυμβητήριο Καρλοβάσου ήταν πλέον, το 2018, πρακτικώς έτοιμο ώστε, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους και ρυθμίσεις, να παραδοθεί σε αθλητές, σωματεία και πολίτες, ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό. Το έργο πέρασε από έναν κυκεώνα γραφειοκρατικών και χρηματοδοτικών προβλημάτων, που εμπόδισαν την ολοκλήρωσή του για χρόνια και παρά τις έντονες και φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν σ’ αυτό το διάστημα όλοι οι Αυτοδιοικητικοί παράγοντες της πόλης για να βρουν λύσεις. Σύντομο ιστορικό Ο προϋπολογισμός του έργου με το Φ.Π.Α. ήταν 1.320.616,00 € και η χρηματοδότηση του ήταν από πιστώσεις του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ 2004.

Με την 59/2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου να ανατεθεί στον Ε.Δ.Ε. Παναγιώτη Μαργαρώνη με μέση έκπτωση 2,0 %.

Το συμφωνητικό για ποσό 1.294.206,00 € (με το Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 05-08-2004 και η προθεσμία για την περαίωση του έργου ήταν δεκαοκτώ μήνες. Αρχικά ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε παράταση έως τις 30-07-2006, έπειτα πήρε διαδοχικές παρατάσεις έως τις 30-04-2007, τις 31-12-2007, τις 30-06-2008, τις 31-03-2009 και τέλος έως τις 30-09-2009. Στις 09-09-2009 κατατέθηκε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 10ου λογαριασμού. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου με το ΦΠΑ, καθώς και την αύξηση της δαπάνης του ΦΠΑ που προέκυψε από την αύξηση του σχετικού συντελεστή από 13% σε 16%.

Συγκεκριμένα η αύξηση της συνολικής συμβατικής δαπάνης είναι 135.679,07 ευρώ, προκύπτει από την δαπάνη των αναθεωρήσεων ποσού 111.673,06 Ευρώ, από την δαπάνη του ΦΠΑ των αναθεωρήσεων 17.867,69 Ευρώ και από την αύξηση της δαπάνης ΦΠΑ λόγω αλλαγής του σχετικού συντελεστή από 13% σε 16% ποσού 6.138,32 Ευρώ.

Η τελική δαπάνη με αυτό τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προβλέπεται να φθάσει στο ποσό των 1.429.885,02 € με το ΦΠΑ, η οποία όπως προαναφέρθηκε, δεν οφείλεται σε εργασίες, αλλά σε δαπάνες αναθεωρήσεων και ΦΠΑ. 2 Η δημοτική αρχή του ενιαίου Δήμου ασχολήθηκε από την αρχή (2014) για την ολοκλήρωση του έργου και μάλιστα σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων ξεκίνησε η διαδικασία για την ηλεκτροδότηση του έργου το οποίο κόστισε 5000 € και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από πιστώσεις του Δήμου.

Στην συνέχεια σε συνεργασία με τον εργολάβο του έργου διαπιστώθηκαν ελλείψεις (διαρροές σε σωλήνες, προβλήματα στην υπερχείλιση στον φωτισμό κ.λ.π).

Ο εργολάβος απεκατέστησε με υπεύθυνη και συγκροτημένη δουλειά όλα τα κενά του έργου το οποίο έγινε λειτουργικό τον Αύγουστο του 2018. Τότε έγινε διοικητική παραλαβή προς χρήση (όχι οριστική παραλαβή) όπως ορίζει ο νόμος περί δημοσίων έργων Ν.4412/2016 άρθρο 169 Διοικητική παραλαβή για χρήση <<….1.Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.

2.Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου.

Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής.

Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρμόδια.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών…..>> και ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία. Παράλληλα εκδόθηκε το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σάμου ο φάκελος για την άδεια λειτουργίας.

Ο δε Δήμος, κάλυψε και πρόβλεψε την κάλυψη όλων των σχετικών δαπανών. Από την Αντιπεριφέρεια εκκρεμούσε ο τελικός έλεγχος του έργου.

To έργο αυτό θα μπορούσε να δώσει προστιθέμενη αξία στο Καρλόβασι με την ανάδειξή του ως σημείο αναφοράς για τους νέους του νησιού μας, για τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου αλλά και τα στελέχη της Ταξιαρχίας και της Πυροσβεστικής. Η συνέργεια, δε, με το Ναυταθλητικό Όμιλο Καρλοβάσου και με τους Διασώστες Σάμου αλλά με άλλες κοινωνικές ομάδες θα συμπλήρωνε τη λειτουργικότητα ενός έργου υψηλού συμβολισμού και σημασίας. Με τους φορείς αυτούς είχε γίνει αρχική συμφωνία περιοδικής χρήσης και αξιοποίησης του έργου.

Παράλληλα είχε προβλεφθεί η εποχική λειτουργία στην πρώτη φάση (Απρίλιο-Οκτώβριο) για να περιοριστεί το κόστος λειτουργίας και λόγω των παλαιών ενεργοβόρων μηχανημάτων.

3 Το Κολυμβητήριο Καρλοβάσου, μπορεί να αποτελέσει όχι μόνον έναν σπουδαίο και ενεργό πυρήνα αθλητικής δραστηριότητας, αλλά να αναβαθμίσει συνολικά τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στην πόλη και σε ολόκληρο το νησί. Και υπό αυτό το πρίσμα, η ολοκλήρωσή του μετά από 14 χρόνια και εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, είχε αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αντί λοιπόν να «ακυρώνεται» ένα έργο για το οποίο ο Δήμος Σάμου έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια με την άμεση συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών, του Εργολάβου, της Δ/νσης Προγραμματισμού, της Αντιδημαρχίας, του Τοπικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωσή του, για την τακτοποίηση των παλαιών οικονομικών εκκρεμοτήτων -προ του ενιαίου Δήμου- και των διοικητικών θεμάτων του, ένα έργο που «λίμναζε» επί 14 χρόνια (πλέον 18 χρόνια) προτιμότερο θα ήταν να έχει υπάρξει από το 2019 έως σήμερα σχεδιασμός και λειτουργία με βάση τις νέες συνθήκες (π.χ. αντικατάσταση καυστήρων και μηχανημάτων με «πράσινες» εγκαταστάσεις, νέα αιτήματα χρηματοδοτικής υποστήριξης του έργου με βάση την πράσινη agenda, κάλυψη θέσεων προσωπικού σε μόνιμη βάση κ.ά.). Υπάρχει ακόμα καιρός και δυνατότητα λειτουργίας του εμβληματικού αυτού έργου.

Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος