1 Δεκ 2016

Νέος Κανονισμός για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής ψήφισε γνωμοδότησή προς την Επιτροπή Ελευθεριών σχετικά με τον νέο τροποποιημένο Κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου. Σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς υπήρξε η Σοφία Σακοράφα, ενώ αντιστοίχως εκ μέρους της Σοσιαλιστικής ομάδας ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι τεράστιες προσφυγικές ροές κατέδειξαν την πλήρη αναποτελεσματικότητα του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Κοινή πεποίθηση των δύο εισηγητών ήταν ότι βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό Κανονισμό Ασύλου είναι να καταστεί ουσιωδώς δίκαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δυο εισηγητές κατέθεσαν περισσότερες από ογδόντα τροπολογίες που αφορούν άμεσα στην Ελλάδα και οι οποίες έγιναν σε μεγάλο μέρος τους αποδεκτές.

Με τις τροπολογίες που κατέθεσαν και υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ενδυναμώνεται περαιτέρω ο Οργανισμός, καθιστώντας τον αυτόνομο και αυτάρκη, δίνοντας τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να μπορεί να παρέχει την αναγκαία στήριξη στα Κράτη Μέλη.

Συγκεκριμένα, πέτυχαν την διαγραφή αναφορών που περιόριζαν τη διάρκεια των αποστολών Ομάδων Υποστήριξης στα Κράτη Μέλη, διπλασιάζοντας παράλληλα την ελάχιστη χρονική διάρκεια τους στις 60 ημέρες.

Προσέθεσαν την υποχρέωση της Επιτροπής να επιβάλει κυρώσεις στα Κράτη Μέλη τα οποία αρνούνται να στελεχώσουν και να ενισχύσουν τον Οργανισμό Ασύλου, για την αποφυγή ελλείψεων και δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και άφηναν έκθετες τις χώρες υποδοχής.

Ο Οργανισμός θα υποχρεούται πλέον να εξασφαλίζει τη σύνθεση των καταρτισμένων Ομάδων Υποστήριξης για το άσυλο, τόσο σύμφωνα με το αίτημα των κρατών μελών υποδοχής, όσο και με τις ανάγκες που διαπιστώνονται επιτόπου.

Σημαντική ήταν, επίσης, η υιοθέτηση τροπολογιών που ενίσχυσαν τις αρμοδιότητες του Οργανισμού στον τομέα της μετεγκατάστασης. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης πλέον δίνεται σε όλους όσους αιτούνται άσυλο κι όχι μόνο σε όσους είχε προηγουμένως εξεταστεί η αίτηση τους, όπως προέβλεπε η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει την άμεση αποφόρτιση των χωρών υποδοχής. Ταυτόχρονα ο Οργανισμός θα είναι υπεύθυνος να αξιολογεί την εφαρμογή των αποφάσεων μετεγκατάστασης από τα Κράτη Μέλη και να απαιτεί διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση ελλείψεων.

Ο Οργανισμός μετατρέπεται σε ένα αυτόνομο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα του Ασύλου, αλλά και της αξιολόγησης των Ασφαλών Τρίτων Χωρών και των Χωρών Διέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε τροπολογία που υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αιτείται την παροχή πληροφοριών από τον Οργανισμό για κάθε χώρα που πρόκειται να ενταχθεί ή να αφαιρεθεί από τον Κοινό Ευρωπαϊκό Κατάλογο με τις ασφαλείς χώρες προέλευσης. Συγχρόνως, ο Οργανισμός θα υποχρεούται να δημοσιοποιεί όλες τις Εκθέσεις που ετοιμάζει σχετικά με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης αιτούντων άσυλο. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και την διαφάνεια ώστε να αποτρέπονται αυθαίρετες αποφάσεις.

Τέλος, με συγκεκριμένη τροπολογία που υιοθετήθηκε προβλέπεται ότι σε όλα τα στάδια λειτουργίας του ο Οργανισμός υποχρεούται να συνεργάζεται με διεθνείς Οργανισμούς, όπως την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης κι άλλα διεθνή όργανα, γεγονός που εξασφαλίζει πολλαπλό έλεγχο εφαρμογής των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου για τους πρόσφυγες.Οι δύο Ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η Σοφία Σακοράφα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, θεωρούν ικανοποιητικό το αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών τους, γιατί οι βελτιώσεις που πέτυχαν θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των προσφύγων.