27 Ιουλ 2017

255.000 ευρώ για την προστασία από την υφαλμύρισνη

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε σήμερα την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» του έργου «Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών υπόγειων υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγο υφαλμύρινσης».
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 255.000 ευρώ και θα το υλοποιήσει η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η διάρκεια του έργου είναι 40 μήνες με έναρξη την 30η Νοεμβρίου 2017 και λήξη την 30η Μαρτίου 2021.


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά: «Οι υδάτινοι πόροι και κυρίως η καλή ποιότητα αυτών είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός τόπου με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας. Εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση για να μπορέσει το υψηλό επιστημονικό δυναμικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου να προσδιορίσει τις περιοχές όπου παρουσιάζονται φαινόμενα φυσικής υφαλμύρινσης και να προτείνει τα απαραίτητα μέτρα εξυγίανσης και ορθολογικής διαχείρισης».