6 Ιαν 2017

Ειδίκευση προσλήψεων 2 Θέσεων για τo Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάµου

Η Απόφαση, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ¨Βόρειο Αιγαίο ¨ , η πράξη : «∆οµές παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάµου ».

Προκειµένου να συνταχθεί η σχετική προκήρυξη για επιλογή και πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, που θα στελεχώσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Σάµου,δύο (2) οι θέσεις :

• 1 Κοινωνικός Λειτουργός του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών .

• 1 ∆ιοικητικός Υπάλληλος του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού .