11 Απρ 2017

Πρόσληψη Παιδιάτρου στο ΓΝ Σάμου

Έγκριση από την Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την πρόσληψη του ιατρού Ευάγγελου Γραμματικού ειδικότητας Παιδιατρικής, ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΓΝ Σάμου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τριανταέξι (36) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.
Ο ιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης καιτου καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου ιατρού Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμελητή Β΄.