5 Ιουλ 2018

Γενική Συνέλευση για τον ΕΟΣΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 27/5-7-2018, καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ΄ αριθμ. 4 Τακτική Γενική Συνέλευση την 15ην Ιουλίου 2018 (1ησυνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 22 αν Ιουλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μουσείο Οίνου του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
΄Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2017 έως και 30/06/2018.
΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2017 έως και 30/06/2018.
Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π – Απολογισμός χρήσεως 2017.

Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017.

Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2017 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2018.
Α) ΄Εκθεση Τρυγητού 2017.

Β) Πρόγραμμα Τρυγητού 2018.
Εξουσιοδότηση ΔΣ για πώληση ακινήτων του Συνεταιρισμού.
Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τις χρήσεις 2018 και 2019.
Διάφορες ανακοινώσεις.