5 Δεκ 2016

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου καλεί τους υποψήφιους- ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 .

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότηταςπαρατείνεται έως 23-12-2016 .

Οι υποψήφιοι αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης – φακέλους υποψηφιότητας οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ δηλαδή έως και τις 9-1-2017 να υποβάλουν εγγράφως και εις διπλούν ( πρωτότυπο και αντίγραφο ) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Σάμου .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρλοβάσου , στο τηλ. 22730-30491 . Υπεύθυνος Γεωπόνος Ζαφείρης Καραδημητρίου .