19 Απρ 2017

Δεύτερο πρόγραμμα κοινωφελούς στα hot spot

Υπογράφτηκε η εγκριτική απόφαση για τον Β κύκλο του έργου “Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A’ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών”. Στο πλαίσιο του Β Κύκλου θα γίνουν 1.882 προσλήψεις σε Δήμους και Επιβλέποντες Φορείς, που φιλοξενούν δομές Α ́ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (“HOT SPOTS”) για χρονικό διάστημα συνολικά οκτώ (8) μηνών, εκ των οποίων οι πέντε (5) μήνες θα συγχρηματοδοτηθούν και οι τρεις (3) θα καλυφθούν από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (άρθρο 70, Ν. 4370/2016).

Επισημαίνεται, ότι λόγω της φύσης του έργου που θα παρέχεται στα «HOT SPOTS», απαιτείται η τοποθέτηση ωφελουμένων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίες υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αλλά και απασχόλησή τους σε νυχτερινές βάρδιες.

Ως εκ τούτου, με τον Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προβλέπεται: αφενός ότι η βραδινή εργασία επιτρέπεται για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α ́ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (Hot spots), αφετέρου καθορίστηκε το ύψος των αμοιβών της βραδινής εργασίας των ωφελουμένων της Δράσης, η οποία οριοθετείται αποκλειστικά από τις 22:00 έως τις 06:00, με τις αντίστοιχες αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη.

Προκειμένου δε να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για να μετακινηθούν από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς τα κέντρα παροχής υπηρεσιών Α ́υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hot spots), προβλέπεται Επίδομα Μετεγκατάστασης ωφελουμένων στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης. Το ύψος, ο τρόπος καταβολής και τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του ως άνω επιδόματος θα προσδιορίζονται στις εκάστοτε Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ .

ΕΡΤ